Innovative uddannelsesnetværk (ITN)

Søger du uddannelse på ph.d.-niveau af høj kvalitet inden for eller uden for den akademiske verden?

Innovative uddannelsesnetværk bringer universiteter, forskningsentre og virksomheder fra forskellige lande i hele verden sammen for at uddanne en ny generation af forskere.

Støtten fremmer forskning af topkvalitet og erhvervsinnovation og forbedrer forskernes karrieremuligheder gennem udvikling af færdigheder inden foriværksætteri, kreativitet og innovation.

Typer af innovative uddannelsesnetværk

Forslag til ITN-projekter kan være af tre forskellige typer:

Europæiske uddannelsesnetværk (ETN)

Fælles forskeruddannelser, som gennemføres af mindst tre partnere inden for eller uden for den akademiske verden.

Formålet er, at forskerne skal afprøve forskellige sektorer og udvikle deres overførbare kompetencer ved at arbejde på fælles forskningsprojekter.

Organisationerne skal være etableret i mindst tre forskellige.

Yderligere deltagere fra andre organisationer hvor som helst i verden kan også deltage i et netværk.

Europæiske ph.d.-studier i industrien (EID)

Fælles ph.d.-uddannelser, som tilbydes af mindst én akademisk partner med ret til at udstede doktorgrader og mindst én partner uden for den akademiske verden, fortrinsvis virksomheder. Hver deltagende forsker tilmeldes et ph.d.-program og overvåges i fællesskab af supervisorer fra den akademiske og den ikke-akademiske sektor, hvor de bruger mindst 50 % af deres tid.

Formålet er, at de ph.d.-studerende skal udvikle færdigheder i og uden for den akademiske verden, som passer til behovet i den private og offentlige sektor.

Organisationerne skal være etableret i mindst to forskellige. Yderligere partnerorganisationer fra hvor som helst i verden kan også supplere uddannelsen.

Fælles europæiske ph.d.-uddannelser (EJD)

Et minimum af tre organisationer danner et netværk med det formål at levere fælles dobbelte eller flerdobbelte grader. Der er krav om fælles tilsyn med forskningsstipendiaten og en fælles forvaltningsstruktur.

Formålet er at fremme internationalt, tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer inden for ph.d.-uddannelser i Europa.

Organisationerne skal være etableret i forskellige. Andre organisationer fra hvor som helst i verden, herunder organisationer uden for den akademiske verden, opfodres til at deltage.

Hvem kan søge?

Dette tiltag er primært henvendt til organisationer såsom universiteter, forskningscentre eller virksomheder, som medvirker i et forskningsnetværk.

Enkeltpersoner kan søge specifikke stillinger oprettet af disse netværk. Sådanne stillinger slås op på Euraxess.

Hvad kan støttes?

Alle forskningsområder kan støttes, bortset fra de områder, som er omfattet af Euratomtraktaten som nævnt i artikel 4 og bilag 1.

De foreslåede forskeruddannelser eller ph.d.-programmer skal svare til veldefinerede tværfaglige behov inden for videnskabelige og teknologiske forskningsområder, udsætte forskeren for forskellige sektorer og tilbyde en omfattende række overførbare færdigheder (såsom iværksætterevner og kommunikation).

Forslag skal afspejle et eksisterende eller planlagt forskningssamarbejde mellem partnerne, som involverer forskerne gennem individuelle, personligt tilpassede forskningsprojekter.

Mobilitet på tværs af grænserne er et must.

Hvad dækker finansieringen?

Tilskuddene dækker:

  • ansættelse og uddannelse af hver forsker i op til tre år. Forskeren får en ansættelseskontrakt og et månedligt tilskud til dækning af leveomkostninger, sygesikring samt et mobilitets- og familietillæg
  • forskningsudgifter herunder afholdelse af fælles aktiviteter og konferencer
  • forvaltnings- og generalomkostninger.

Et ITN-projekt kan højst vare fire år på organisationsniveau.

Hvem bestemmer?

ITN-projekter udvælges gennem en åben udvælgelse og gennemsigtig uafhængig evaluering ved hjælp af en række forud fastsatte kriterier fastsat i og dets.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen indgives ved at svare på en indkaldelse af forslag. Alle åbne indkaldelser og relateret information såsom vejledningen for ansøgere og alle ansøgningskriterierne kan findes på deltagerportalen.

Du kan også finde råd og information gennem de nationale kontaktpunkter og helpdesken for Horisont 2020.