Sítě pro inovativní odborné vzdělávání (ITN)

Hledáte vysoce kvalitní vzdělání doktorandské mimo akademické prostředí?

V rámci Inovativních sítí odborné přípravy se setkávají zástupci univerzit, výzkumných středisek a podniků z různých zemí na celém světě a poskytují odborné vzdělání nové generaci výzkumných pracovníků.

Financování podporuje vědeckou excelenci a obchodní inovace a zlepšuje kariérní perspektivy výzkumných pracovníků prostřednictvím rozvoje jejich dovedností,podnikavosti, tvořivosti a novátorství.

Typy sítí pro inovativní odborné vzdělávání

Návrhy projektů ITN mohou mít tří formy:

Evropské sítě pro odbornou přípravu(ETN)

Vzdělávání v rámci projektů společného výzkumu se musí účastnit alespoň tři partneři z akademické obce nebo mimo ni.

Cílem je, aby výzkumný pracovník získal zkušenosti z různých odvětví a rozvinul své přenositelné dovednosti tím, že bude pracovat na společných výzkumných projektech.

Zúčastněné organizace by měly pocházet alespoň ze tří různých.

Do sítě se mohou zapojit dodatečně účastníci z jiné organizace z celého světa.

Evropský průmyslový doktorát (EID)

Společný doktorský vzdělávací program poskytovaný alespoň jednou akademickou organizací s oprávněním udělovat doktorský titul a alespoň jednou neakademickou partnerskou organizací, přičemž by mělo jít především o podniky. Každý zúčastněný výzkumný pracovník je zapsán do doktorského programu a je pod dohledem akademické i neakademické organizace, kde stráví alespoň 50 % času programu.

Cílem je rozvinout u studentů doktorského programu dovednosti z akademické i neakademické oblasti, které odpovídají potřebám veřejného i soukromého sektoru.

Zúčastněné organizace by měly pocházet alespoň ze dvou různých. Na vzdělávacím programu se mohou podílet i jiné partnerské organizace z celého světa.

Evropský společný doktorát(EJD):

Minimálně tři akademické organizace mohou vytvořit síť, která bude zajišťovat společné, dvojí nebo několikanásobné doktorské diplomy. Mají pak povinnost dohlížet společně na činnost výzkumného pracovníka a sdílet společnou strukturu řízení.

Cílem těchto projektů je podporovat mezinárodní, meziodvětvovou a mezioborovou spolupráci v oblasti doktorských studijních programů v Evropě.

Zúčastněné organizace by měly pocházet z různých. Podporována je i účast dalších organizací z celého světa, včetně neakademických organizací.

Kdo se může ucházet o prostředky?

Programy jsou určeny především organizacím jako univerzity, výzkumná střediska nebo podniky, které předloží návrh na vytvoření sítě v oblasti vzdělávání výzkumných pracovníků.

Jednotlivci se mohou ucházet o konkrétní pozice, které dané sítě nabízejí. Ty najdete na internetových stránkách Euraxess.

Na co lze prostředky využít?

Na všechny oblasti výzkumukromě těch, které jsou uvedeny ve Smlouvě o Euratomu, článku 4 a Příloze I.

Navrhovaný vzdělávací nebo doktorský studijní program pro výzkumné pracovníky by měl odrážet zjištěné mezioborové potřeby daných oblastí vědeckého a technologického výzkumu, zprostředkovat účastníkům zkušenosti z různých odvětví a nabídnout jim komplexní soubor přenositelných dovedností (např. podnikatelských a komunikačních).

V návrzích by měl být zohledněna současná nebo plánovaná výzkumná spolupráce mezi partnery a mělo by se zajistit zapojení výzkumných pracovníků prostřednictvím individuálních, personalizovaných výzkumných projektů.

Přeshraniční mobilita je povinným prvkem.

Jak lze grant využít?

Granty se vztahují na:

  • nábor a školení výzkumného pracovníka až v délce tří let. Výzkumný pracovník je zaměstnán na pracovní smlouvu a je mu poskytován měsíční příspěvek na životní náklady, sociální zabezpečení, mobilitu a rodinné výdaje.
  • náklady na výzkum včetně pořádání společných aktivit a konferencí.
  • správní a režijní náklady.

Na úrovni organizace nesmí projekt ITN přesáhnout délku čtyř let.

Kdo o čem rozhoduje?

O udělení podpory projektu v rámci programu ITN se rozhoduje v otevřeném výběrovém řízení a následném nezávislém transparentním hodnocení, a to za použití řady předem stanovených kritérií podle a jeho.

Jak lze podat žádost?

Přihlášky se podávají po výzvě k předkládání návrhů. Veškeré zveřejněné výzvy k předkládání návrhů a související informace, jako je například příručka pro žadatele nebo podmínky pro získání stipendia, najdete na internetových stránkách pro účastníky.

Další informace můžete získat od pracovníků národních kontaktních míst a asistenční služby programu Horizont 2020.