Stypendia indywidualne (ang. Individual Fellowships - IF)

Jesteś doświadczonym naukowcem i zastanawiasz się nad kolejnym krokiem w swojej karierze? Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe są przeznaczone dla naukowców, którzy chcą poszerzać perspektywy swojej kariery zawodowej i naukowej poprzez pracę za granicą.

Rodzaje stypendiów indywidualnych

Istnieją dwa rodzaje indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych:

1. Stypendia europejskie (ang. European Fellowships)

  • Realizacja grantu odbywa się w.
  • Są one dostępne dla naukowców przyjeżdżających do Europy oraz dla naukowców z krajów UE przenoszących się do innego kraju UE.
  • Pomagają naukowcom w powrocie do kariery naukowej po przerwie takiej jak np. urlop rodzicielski.
  • Pomagają również w reintegracji naukowców, którzy decydują się na powrót do Europy.

2. Stypendia globalne (ang. Global Fellowships)

  • Dają naukowcom z możliwość realizacji grantu poza Europą (na zasadzie oddelegowania).
  • Następnie beneficjenci mają obowiązek wrócić na okres 12 miesięcy do Europy.

W ramach obu typów stypendiów można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji na zasadzie oddelegowania trwającego od 3 do 6 miesięcy, jeśli przyniosłoby ono dodatkowe korzyści

Kto może się ubiegać?

Stypendia mają wspierać najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców z całego świata.

O stypendia mogą ubiegać się jedynie doświadczeni naukowcy. Wymagany jest więc stopień doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy w momencie upływu terminu określonego w zaproszeniu do składania wniosków.

Jakie obszary badań mogą być finansowane?

Do finansowania kwalifikują się wszystkie obszary badań, z wyjątkiem tych objętych traktatem EURATOM (zgodnie z art. 4 oraz załącznikiem I).

Naukowcy muszą spełniać warunek mobilności międzynarodowej. Zachęcani są również do mobilności międzysektorowej.

Jakie koszty zostaną pokryte?

Stypendium pokrywa koszty utrzymania, podróży i zasiłku rodzinnego. Grant otrzymuje instytucja przyjmująca naukowca, zazwyczaj uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo w Europie. Dofinansowywane są również koszty badań i koszty ogólne organizacji przyjmującej (-ych).

Stypendia europejskie przyznawane są na okres od roku do dwóch lat, a stypendia globalne - na okres od dwóch do trzech lat.

Kto podejmuje decyzje?

Wybór projektów IF odbywa się w drodze konkursu otwartego oraz przejrzystej i niezależnej oceny przy zastosowaniu serii z góry określonych kryteriów, które wymieniono w i w do niego.

Jak złożyć wniosek?

Należy złożyć projekt badawczy wraz ze swoim życiorysem. Projekt powinien zostać opracowany wraz z organizacją(-ami) przyjmującą(-ymi)(uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo).

Zgłoszenia należy nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia do składania wniosków oraz inne informacje (np. przewodnik dla wnioskodawców oraz kryteria kwalifikowalności) można znaleźć w portalu dla uczestników.

Można też skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym lub zadać pytanie na stronie serwisu konsultacyjnego ds. programu „Horyzont 2020”.