Ατομικές Υποτροφίες (IF)

Είστε έμπειρος ερευνητής και σκέφτεστε ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα; Οι Ατομικές Υποτροφίες χορηγούνται σε ερευνητές που επιθυμούν να δώσουν ώθηση στην επαγγελματική τους εξέλιξη και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές εργαζόμενοι στο εξωτερικό.

Είδη Ατομικών Υποτροφιών

Υπάρχουν δύο είδη Ατομικών Υποτροφιών:

1. Ευρωπαϊκές Υποτροφίες

  • Χορηγούνται για.
  • Παρέχονται σε ερευνητές που είτε έρχονται στην Ευρώπη είτε μετακινούνται εντός της Ευρώπης.
  • Μπορούν να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας μετά από διάστημα αποχής, π.χ. λόγω γονικής άδειας.
  • Μπορούν επίσης να συμβάλουν στην επανένταξη ερευνητών που επιστρέφουν στην Ευρώπη.

2. Παγκόσμιες Υποτροφίες

  • Χρηματοδοτούν αποσπάσεις εκτός Ευρώπης σε ερευνητές με έδρα.
  • Είναι υποχρεωτική η επιστροφή σε έναν χρόνο.

Οι Ευρωπαϊκές και οι Παγκόσμιες Υποτροφίες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν περίοδο απόσπασης 3 ή 6 μηνών σε άλλον οργανισμό στην Ευρώπη, εφόσον κάτι τέτοιο αυξάνει τα οφέλη από την υποτροφία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Η δράση αυτή απευθύνεται στους καλύτερους, πιο ελπιδοφόρους, μεμονωμένους ερευνητές από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Μόνον έμπειροι ερευνητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτετε διδακτορικό ή τουλάχιστον τετραετή ερευνητική εμπειρία πλήρους απασχόλησης μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων.

Ποιες δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Χρηματοδοτήσεις παρέχονται για όλους τους ερευνητικούς τομείς, εκτός από αυτούς που καλύπτονται από τη Συνθήκη EURATOM, σύμφωνα με το άρθρο 4 και το παράρτημα I.

Η διασυνοριακή κινητικότητα είναι προαπαιτούμενο. Ενθαρρύνεται επίσης η διατομεακή κινητικότητα.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Η χρηματοδότηση καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ταξιδίου, καθώς και τις οικογενειακές δαπάνες. Χορηγείται στον οργανισμό υποδοχής, συνήθως πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο ή εταιρεία στην Ευρώπη. Καλύπτονται επίσης οι ερευνητικές δαπάνες και τα γενικά έξοδα των οργανισμών υποδοχής.

Οι Ευρωπαϊκές Υποτροφίες διαρκούν από ένα έως δύο έτη, ενώ οι Παγκόσμιες Υποτροφίες από δύο έως τρία έτη.

Ποιος αποφασίζει;

Η επιλογή των δικαιούχων Ατομικής Υποτροφίας γίνεται μετά από ανοικτό διαγωνισμό και διαφανή και ανεξάρτητη αξιολόγηση, σύμφωνα με μια σειρά από προκαθορισμένα κριτήρια, που καθορίζονται στο και τα.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Πρέπει να υποβάλετε μια ερευνητική πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει και το βιογραφικό σας σημείωμα. Η πρόταση συντάσσεται από κοινού με τον(τους) οργανισμό(-ούς) υποδοχής που έχετε επιλέξει (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες).

Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Όλες οι ανοικτές προσκλήσεις, καθώς και συναφείς πληροφορίες, όπως ο Οδηγός για Αιτούντες και όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, βρίσκονται στην Πύλη των Συμμετεχόντων.

Συμβουλές και πληροφορίες παρέχονται επίσης από τα Εθνικά Σημεία Επαφής, καθώς και το γραφείο παροχής βοήθειας του προγράμματος "Ορίζοντας 2020".