Προγραμματίζετε ή διαθέτετε ήδη κάποιο πρόγραμμα κινητικότητας για ερευνητές και αναζητάτε επιπλέον πηγές χρηματοδότησης ώστε να το επεκτείνετε ή να του δώσετε διεθνή διάσταση; Το COFUND παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση για νέα ή υφιστάμενα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα με στόχο να προσδώσει διεθνή και διατομεακή διάσταση στην κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη ερευνητών. Διατίθεται στήριξη τόσο για διδακτορικά προγράμματα όσο και για προγράμματα υποτροφιών για έμπειρους ερευνητές.

Η κινητικότητα στον διεθνή χώρο ανοίγει νέους ορίζοντες στους ερευνητές.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Η δράση αυτή προορίζεται για οργανισμούς που χρηματοδοτούν ή διαχειρίζονται διδακτορικά προγράμματα ή προγράμματα υποτροφιών για ερευνητές.

Σε κάθε πρόταση COFUND πρέπει να υπάρχει ένας μόνον συμμετέχων, π.χ. υπουργείο, περιφερειακή αρχή, χρηματοδοτικός οργανισμός, πανεπιστήμιο, οργανισμός ερευνών, ερευνητικό ίδρυμα ή επιχείρηση.

Οι έμπειροι ερευνητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στον χρηματοδοτικό οργανισμό, ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να βρουν κενές θέσεις σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στον ιστότοπο Euraxess.

Ποιες δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Χρηματοδοτήσεις μπορούν να χορηγηθούν για όλους τους ερευνητικούς τομείς, εκτός από αυτούς που καλύπτονται από τη Συνθήκη EURATOMpdf, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και το παράρτημα I.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διασυνοριακή κινητικότητα. Ενθαρρύνεται επίσης η διατομεακή κινητικότητα.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Μεμονωμένα άτομα - είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε έμπειροι ερευνητές - μπορούν να λάβουν στήριξη για την κατάρτιση ή την επαγγελματική τους εξέλιξη στον χώρο της έρευνας μέσω συγχρηματοδότησης.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα λάβουν καθορισμένο ποσό για κάθε χρηματοδοτούμενο ερευνητή, καθώς και συνεισφορά για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του ερευνητή και των διοικητικών εξόδων του προγράμματος.

Τα επιλεγέντα προγράμματα θα λάβουν συγχρηματοδότηση για τρία έως πέντε έτη, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Ποιος αποφασίζει;

Τα σχέδια COFUND επιλέγονται μετά από ανοικτό διαγωνισμό και διαφανή και ανεξάρτητη αξιολόγηση, σύμφωνα με μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, που καθορίζονται στο και τα.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Όλες οι ανοικτές προσκλήσεις καθώς και σχετικές πληροφορίες, όπως ο Οδηγός για Αιτούντες και όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, διατίθενται στην Πύλη των Συμμετεχόντων.

Συμβουλές και πληροφορίες παρέχονται επίσης από τα Εθνικά Σημεία Επαφής και το γραφείο παροχής βοήθειας για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020".

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)