Създали сте или планирате научноизследователска програма за мобилност и търсите допълнително финансиране, за да я разширите или да ѝ придадете международно измерение? Чрез COFUND се предлага допълнително финансиране на нови или съществуващи регионални, национални и международни програми с цел придаване на международно и междусекторно измерение на обучението и професионалното развитие в областта на научните изследвания. Могат да се подкрепят докторантски и стипендиантски програми за опитни изследователи.

Транснационалната мобилност открива нови хоризонти пред изследователите.

Кой може да кандидатства?

Действието е предназначено за организации, които финансират или управляват докторантски или стипендиантски програми за научни изследователи.

Всяко предложение за съфинансиране трябва да съдържа един участник, който може да бъде министерство, регионален орган, финансираща агенция, университет, научноизследователска организация, академия или предприятие.

Опитните научни изследователи кандидатстват директно във финансиращата организация, а кандидатите за докторантура намират свободни места в съфинансирани програми в Euraxess.

Какво се финансира?

Всички области на научните изследвания могат да се финансират с изключение на онези, обхванати от Договора за Евратомpdf, както са посочени в член 4 и Приложение I.

Мобилността зад граница е задължителна. Насърчава се и междусекторната мобилност.

Какво покрива финансирането?

Отделните лица — кандидати за докторантура и опитни научни изследователи стипендианти — се подпомагат при обучението и развитието на кариерата им чрез съфинансиране.

Участващите организации ще получат фиксирана сума за всеки подпомаган изследовател за покриване на част от разходите за издръжка на изследователя и от разходите за управление на програмата.

Избраните програми ще получат съфинансиране за срок от три до пет години на обща стойност до 10 милиона евро.

Кой решава?

Проектите за съфинансиране се подбират чрез открит конкурс и прозрачно, независимо оценяване, като се използват предварително определени критерии, описани в и нейните.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Всички отворени покани и свързаната с тях информация като Ръководство за кандидатстващите и пълните критерии за допустимост могат да се намерят на портала на участниците.

Съвети и информация могат да се получат и чрез националните звена за връзка и бюрото за помощ на „Хоризонт 2020“.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)