Navigačný riadok

Siete úvodného odborného vzdelávania (ITN) - Marie Curie Actions fellowships

© European Union

Začiatok vedeckej kariéry nie je vždy ľahký. Mladí vedeckí pracovníci sú však dnes mimoriadne dôležití z hľadiska budúcnosti Európy. My, ktorí sme zodpovední za akcie Marie Curie, si to dobre uvedomujeme. Radi by sme preto kariéru výskumného pracovníka urobili príťažlivejšou pre mladých ľudí.

Naše siete úvodného odborného vzdelávania (Initial Training Networks, ITN) ponúkajú mladým výskumným pracovníkom na počiatku kariéry možnosť zdokonalenia ich výskumných zručností, zlepšenie kariérnych možností a účasť vo výskumných tímoch.

Kto môže požiadať o grant?

ITN s viacerými partnermi:
Na tango potrebujete dvoch, na sieť troch. Preto je potrebné, aby sa spojili aspoň traja účastníci a navrhli program, s ktorým sa budú uchádzať o financovanie zo schémy ITN. Účastníkmi môžu byť univerzity, výskumné ústavy alebo spoločnosti (veľké alebo malé).

Prepojenie podnikov a akademickej sféry:
Od roku 2012 sa v rámci akcií Marie Curie takisto umožňuje aj spoločnostiam a inštitúciám, aby ponúkali dve nové formy vzdelávania na doktorandskej úrovni, ktorými sú európsky priemyselný doktorát a inovatívny doktorandský program. Princíp je jednoduchý, a to posilniť prepojenia medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvoriť výskumné pracovné miesta, v ktorých sa spája vedecká excelentnosť s podnikateľskými inováciami.

Európsky priemyselný doktorát (European Industrial Doctorates, EID):
V prípade EID sa vyžadujú len dvaja účastníci, pričom jeden musí pochádzať z akademickej sféry a druhý zo súkromného sektora. Jednou z podmienok však je, aby sa výskumník zapísal na doktorandský program účastníka z akademickej sféry. Výskumník zároveň bude tráviť najmenej 50 % svojho času v súkromnom sektore.

Inovatívny doktorandský program (Innovative Doctoral programmes, IDP):
Individuálne výskumné organizácie môžu niekedy získať podporu zo schémy ITN. Jeden účastník (univerzita alebo výskumná inštitúcia) ponúkne tzv. inovatívne doktorandské odborné vzdelávanie, ktoré má medzinárodný, verejno-súkromný a interdisciplinárny rozmer. Odborné vzdelávanie sa môže doplniť o zapojenie pridružených partnerov (iných univerzít, výskumných ústavov, súkromného sektora atď.)

Aké oblasti môžu byť financované?

Zo zdrojov schémy ITN je možné financovať všetky oblasti výskumu v rámci humanitných alebo prírodných vied za predpokladu, že je v nich obsiahnutý prvok cezhraničnej mobility. Existuje však jedna výnimka – oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Euratome (jadrový výskum), nemôžu byť financované z týchto prostriedkov.  

Na čo sa financovanie vzťahuje?

Účastníci vašej siete budú prijímať a zamestnávať kompetentných výskumných pracovníkov alebo im ponúknu hosťovanie. Budete poskytovať špecializované vzdelávacie moduly alebo iné tematické činnosti.

Žiadosť by mala obsahovať silný prvok cezhraničnej siete, ktorá je zameraná na štrukturovanie existujúcich kapacít poskytovania vysoko kvalitného úvodného vedeckého odborného vzdelávania v členských štátoch EÚ a v pridružených krajinách.

Účasť súkromných komerčných subjektov vo vašej sieti sa považuje za nevyhnutnú, pretože prispieva k diverzifikácii tradičných školiacich mechanizmov a zvyšuje zamestnateľnosť zúčastnených výskumných pracovníkov.

Pozitívne sa bude hodnotiť zameranie na interdisciplinárne a nové supradisciplinárne oblasti.
Odborná príprava by mala prebiehať v prvom rade vo forme individuálnych, personalizovaných projektov doplnených o dostatočne rozsiahle vzdelávacie moduly v kľúčových všeobecne uplatniteľných prenosných znalostiach. Oblasti odborného vzdelávania môžu zahŕňať:

  • manažment a financovanie výskumných projektov a programov;
  • práva duševného vlastníctva;
  • prostriedky využitia výsledkov výskumu;
  • podnikanie;
  • etické aspekty;
  • komunikačné a spoločenské presahy.

Uvedený zoznam však nie je konečný.

Financovanie zo schémy ITN sa môže využiť na:

  • nábor výskumných pracovníkov na začiatku ich kariéry (5 a menej rokov) na účely úvodného odborného vzdelávania – napríklad môžu študovať s cieľom dosiahnuť vedecký titul (PhD alebo rovnocenný titul) alebo vykonávať počiatočný postdoktorandský výskum;
  • činnosti zamerané na vytváranie sietí, semináre a konferencie, na ktorých sa podieľa výskumný personál zo zúčastnených výskumných inštitúcií a externí vedeckí pracovníci.

Schéma ITN slúži na nábor výskumných pracovníkov z celého sveta. Od výskumných pracovníkov, ktorí čerpajú prostriedky z tejtoschémy, sa pri prijatí pozície vo všeobecnosti očakáva cezhraničná mobilita (t. j. presťahovanie sa do inej krajiny).

Úspešné návrhy je možné financovať počas max. 4 rokov. Podpora, ktorú poskytujú siete jednotlivým výskumným pracovníkom, môže trvať od 3 do 36 mesiacov v prípade začínajúcich vedeckých pracovníkov a 24 mesiacov v prípade skúsených vedeckých pracovníkov.

Kto rozhoduje o poskytnutí financovania?

Výber žiadateľov o financovanie zo schémy ITN prebieha formou verejnej súťaže. Výber sa uskutočňuje prostredníctvom transparentného a nezávislého partnerského hodnotenia žiadostí, ktoré sa zakladá na sérii vopred určených kvalitatívnych kritérií.

Ako požiadať o financovanie?

Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Výzvy možno vyhľadať a návrhy možno odosielať prostredníctvom portálu pre účastníkov. Zoznam aktuálnych výzev akcií Marie Curie, ako aj užitočné rady nájdete v časti „Poslať žiadosť“ na tejto webovej lokalite.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuálne výzvy