Ścieżka nawigacji

Sieci szkolenia początkowego (ITN) - Marie Curie Actions fellowships

© European Union

Nie zawsze łatwo jest rozpocząć karierę naukową, a to właśnie młodzi naukowcy mają niezwykłe znaczenie dla przyszłości Europy. Świadomość tego faktu leży u podstaw działań „Marie Curie”, które mają m.in. spowodować wzrost zainteresowania młodych ludzi karierą naukową.

Sieci szkolenia początkowego (ang. Initial Training Networks – ITN) umożliwiają naukowcom na wczesnym etapie kariery zawodowej rozwinięcie swoich umiejętności, dołączenie do uznanych zespołów badawczych i zapewnienie sobie lepszych perspektyw zawodowych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wielopartnerskie ITN:
Aby można było mówić o sieci, w jej skład musi wchodzić przynajmniej kilku członków. Dlatego sieć współpracy współtworzy co najmniej trzech partnerów, którzy proponują wspólny program szkoleniowy w ramach ITN. Do sieci mogą należeć uniwersytety, ośrodki badawcze lub przedsiębiorstwa (małe lub duże).

Współpraca między środowiskiem naukowym i światem biznesu:
Od roku 2012 w ramach działań „Marie Curie” przedsiębiorstwa i instytucje badawcze mogą także oferować dwie nowe formy kształcenia doktorantów: europejskie programy doktoranckie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami oraz innowacyjne studia doktoranckie. Głównym celem jest zacieśnienie współpracy między środowiskiem naukowym a światem biznesu oraz stworzenie naukowcom możliwości rozwoju kariery badawczej poprzez łączenie doskonałości naukowej z innowacyjnością biznesu.

Europejskie programy doktoranckie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami (EID):
W przypadku działań EID wymaganych jest tylko dwóch partnerów: po jednym ze środowiska akademickiego i sektora prywatnego. Jednak jednym z warunków jest przyjęcie naukowca zrekrutowanego w ramach programu doktorskiego realizowanego przez partnera ze środowiska akademickiego. Ponadto naukowiec spędzi co najmniej 50% swojego czasu w sektorze prywatnym.

Innowacyjne studia doktoranckie (IDP):
Zdarza się, że wsparcie w ramach programu ITN uzyskują pojedyncze organizacje badawcze. „Innowacyjne” studia doktoranckie tj. międzynarodowe, w sektorze publiczno-prywatnym i o wymiarze interdyscyplinarnym może zaoferować jeden partner (uniwersytet lub instytucja badawcza). Studia mogą być realizowane przy udziale partnerów stowarzyszonych (innych uniwersytetów, ośrodków badawczych, przedstawicieli sektora prywatnego itd.).

Jakie dziedziny badań będą finansowane?

O wsparcie w ramach ITN mogą ubiegać się projekty ze wszystkich dziedzin nauk humanistycznych i ścisłych, pod warunkiem że uwzględniono w nich element mobilności międzynarodowej. Jest tylko jeden wyjątek: nie będą finansowane dziedziny badań objęte traktatem EURATOM (działania badawcze w dziedzinie jądrowej).  

Jakie koszty zostaną pokryte?

Działalność partnerów sieci będzie obejmować rekrutację i zatrudnianie kwalifikujących się do programu naukowców lub też ich przyjmowanie u siebie przez pewien czas, jak również organizację specjalistycznych szkoleń lub inne działania tego rodzaju. Wniosek powinien kłaść nacisk na tworzenie ponadnarodowych sieci mających na celu strukturyzację oferty szkoleniowej wysokiej jakości przeznaczonej dla początkujących naukowców, dostępnej w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych.

Za ważny element uznawany jest udział prywatnych podmiotów komercyjnych w działaniach prowadzonych przez sieć. Czynnik ten pomoże zróżnicować tradycyjne podejście szkoleniowo-badawcze i zwiększy szanse uczestniczących w projekcie naukowców na zatrudnienie.

Na korzyść projektu będą przemawiały jego aspekty interdyscyplinarne i uwzględnienie nowych gałęzi nauki łączących różne dziedziny.

Szkolenie powinno przede wszystkim polegać na prowadzeniu badań naukowych w ramach indywidualnych projektów, a uzupełniać je powinny moduły szkoleniowe obejmujące kluczowe umiejętności i kompetencje przydatne ze względu na swoją uniwersalność. Tematyka szkoleń może obejmować:

  • zarządzanie projektami i programami badawczymi oraz ich finansowanie,
  • prawa własności intelektualnej,
  • metody wykorzystania wyników badań,
  • przedsiębiorczość,
  • aspekty etyczne,
  • umiejętność komunikacji i interakcji ze społeczeństwem.

Lista ta nie jest jednak wyczerpująca.

Wsparcie finansowe w ramach programu ITN obejmuje:

  • rekrutację pracowników naukowych, którzy mają do 5 lat doświadczenia w pracy badawczej w celu umożliwienia im udziału w szkoleniu początkowym – mogą to być np. osoby w trakcie studiów umożliwiających uzyskanie stopnia naukowego (stopień doktora lub jego odpowiednik) lub które rozpoczęły badania po uzyskaniu stopnia doktora;
  • działania związane ze współpracą w sieci, interakcją, organizowaniem warsztatów i konferencji z udziałem personelu własnego placówek badawczych uczestniczących w programie ITN i naukowców z zewnątrz.

Sieci ITN służą zatrudnianiu naukowców z całego świata. Od naukowców wspieranych przez sieci ITN wymaga się zwykle mobilności międzynarodowej (czyli przeniesienia się w celach zawodowych z jednego kraju do drugiego).

Projekty, które pomyślnie przejdą selekcję, będą finansowane maksymalnie przez okres 4 lat. Początkujący naukowcy mogą otrzymywać od sieci ITN wsparcie przez okres od 3 do 36 miesięcy, a bardziej doświadczeni badacze maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

Kto decyduje?

Projekty ITN są wybierane w drodze otwartego konkursu. Niezależni eksperci kierujący się przejrzystymi zasadami oceniają zgłoszone projekty, stosując wcześniej przyjęte kryteria.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia można nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia można znaleźć na portalu dla uczestników, gdzie również można składać wnioski. Listę otwartych zaproszeń w ramach działań „Marie Curie” oraz praktyczne porady na temat składania wniosków można znaleźć w części „Złóż wniosek” na niniejszej stronie.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otwarte zaproszenia