Navigācijas ceļš

Sākotnējās apmācības tīkli (ITN) - Marie Curie Actions fellowships

© European Union

Sākt zinātnieka karjeru ne vienmēr ir viegli. Tomēr jaunie zinātnieki ir vitāli svarīgi Eiropas nākotnei.Mēs, Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu īstenotāji, to ļoti labi saprotam. Tāpēc vēlamies parūpēties, lai zinātnieka karjeru darītu jauniem cilvēkiem pievilcīgāku.

Mūsu sākotnējās apmācības tīkli (ITN) piedāvā zinātniekiem karjeras sākumposmā iespēju uzlabot pētnieciskā darba prasmes, pievienoties plaši atzītiem zinātnieku kolektīviem un uzlabot karjeras perspektīvas.

Kas var pieteikties?

Daudzpartneru ITN
Ir vajadzīgi divi, lai dejotu tango, bet trīs, lai izveidotu sadarbību tīklā. Tātad savstarpēji ir jāvienojas vismaz trijiem dalībniekiem, lai ierosinātu konsekventu ITN programmu. Dalībnieki var būt augstskolas, pētniecības centri vai uzņēmumi (lieli vai mazi).

Uzņēmumi un augstskolas apvieno spēkus
No 2012. gada Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu ietvaros uzņēmumi un iestādes var iesniegt priekšlikumus par divām jauna veida zinātņu doktora (PhD) mācībām: „Eiropas lietišķas ievirzes doktorantūru” un „Inovatīvu doktorantūras programmu”. Princips ir vienkāršs: stiprināt saites starp augstskolām un uzņēmumiem un sekmēt zinātnieku profesionālo izaugsmi, apvienojot zinātnisko izcilību ar inovācijām uzņēmējdarbībā.

Eiropas lietišķas ievirzes doktorantūra (EID)
Šajā gadījumā nepieciešami tikai divi dalībnieki: viens no augstākās izglītības jomas un viens no privātā sektora. Tomēr viens no nosacījumiem ir tāds, ka zinātniekam jāmācās augstskolas doktorantūras programmā. Vismaz 50 % no laika zinātnieks pavadīs darbā privātajā sektorā.

Inovatīva doktorantūras programma
Dažreiz atsevišķas pētniecības organizācijas vienas pašas var saņemt ITN atbalstu. Viens dalībnieks (augstskola vai pētniecības iestāde) piedāvā „inovatīvas” mācības doktorantūrā, t.i., pēc būtības starptautiskas, privātā un publiskā sektora sadarbībā balstītas un starpdisciplināras mācības. Apmācību var papildināt asociēto partneru (citu augstskolu, pētniecības centru, privātā sektora) iesaistīšanās.

Kādām tēmām var saņemt finansējumu?

ITN finansējumu var pieprasīt visām humanitāro vai dabas zinātņu pētniecības jomām — ja vien tās ietver starptautisku mobilitāti. Tomēr ir viens izņēmums — nevar finansēt pētniecības jomas, uz kurām attiecas EURATOM līgums (kodolpētniecību).  

Kādi ir šī finansējuma nosacījumi?

Jūsu tīkla dalībnieki pieņem darbā un nodarbina vai uzņem kritērijiem atbilstīgus zinātniekus. Jūs piedāvājat specializētus mācību moduļus vai citus attiecīgi orientētus pasākumus. Pieteikumam jāietver tāda nopietna starptautiska sadarbība, kuras mērķis ir strukturēt pašreizējās iespējas, kas ES dalībvalstīs un asociētajās valstīs ir pieejamas kvalitatīvas sākotnējās zinātnieku apmācības jomā.

Par būtiski svarīgu uzskata privātu komerciālu struktūru līdzdalību jūsu tīklā. Tas palīdzēs dažādot tradicionālās zinātnieku sagatavošanas programmas un uzlabot pieņemto zinātnieku piemērotību reālajām darba tirgus prasībām.

Uzsvaru uz starpnozaru un jaunajām jomām, kas sniedzas pāri ierastajām nozaru darbības robežām, uzskatīs par jūsu priekšlikuma priekšrocību.

Mācībām jābūt tādām, kurās galvenokārt veic individuālam projektam atbilstošu pētniecisku darbu, ko papildina padziļinātu mācību moduļi, kas ļauj apgūt svarīgākās prasmes un zināšanas, kas nododamas tālāk. Mācību priekšmeti var būt šādi:

  • pētniecības projektu un programmu vadība un finansēšana,
  • intelektuālā īpašuma tiesības,
  • pētniecības rezultātu izmantošana,
  • uzņēmējdarbība,
  • ētiskie aspekti,
  • komunikācija un mijiedarbība ar sabiedrību.

Šis saraksts nekādā gadījumā nav uzskatāms par izsmeļošu.

ITN finansējumu var izmantot šādiem mērķiem:

  • tādu zinātnieku pieņemšana darbā, kuru karjera nav ilgāka par pieciem gadiem (sākotnējām mācībām) — viņi, piemēram, var studēt zinātņu doktoru vai līdzvērtīgās programmās vai veikt sākotnējos pētījumus pēc doktora grāda iegūšanas,
  • sadarbības tīklu veidošana, semināri vai konferences to pētniecības iestāžu zinātniskajiem darbiniekiem, kuras piedalās, un pieaicinātajiem zinātniekiem.

ITN granti paredzēti tādu zinātnieku pieņemšanai darbā, kuri nāk no jebkuras valsts pasaulē. Zinātnieki, kas saņem ITN atbalstu, stājoties darbā, parasti uzņemas starptautiskās mobilitātes saistības (t.i., pārceļas no vienas valsts uz citu).

Sekmīgos priekšlikumus finansē ilgākais 4 gadus. Atbalsts, ko šie tīkli sniedz atsevišķiem zinātniekiem, var ilgt 3 līdz 36 mēnešus zinātniekiem karjeras sākumposmā vai ilgākais 24 mēnešus pieredzējušiem zinātniekiem.

Kurš lemj?

ITN pieteikumus atlasa atklātā konkursā. Komisija pieteikumus pārredzamā veidā un neatkarīgi novērtēs, pamatojoties uz vairākiem iepriekš definētiem kritēriju kopumiem.

Kā pieteikties?

Pieteikumus iesniedz tikai izsludinātiem konkursiem. Ar konkursiem var iepazīties un priekšlikumus var iesniegt Dalībnieku portālā. Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu aktuālo konkursu saraksts un derīgi padomi atrodami šīs vietnes sadaļā „Pieteikšanās”.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuālie konkursi