Navigointipolku

Marie Curie Actions fellowships - Peruskoulutusverkostot (ITN)

© European Union

Tutkijanuralla alkuun pääseminen ei ole aina helppoa. Nuoret tutkijat ovat kuitenkin elintärkeitä Euroopan tulevaisuudelle. Marie Curie –toimissa ollaan hyvin tietoisia tästä.Marie Curie –toimilla halutaan tehdä tutkijanura houkuttelevammaksi nuorille.

Peruskoulutusverkostomme (Initial Training Networks, ITN) tarjoavat uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille tilaisuuden parantaa tutkimusvalmiuksiaan, osallistua kokeneiden tutkimusryhmien työhön ja parantaa uranäkymiään.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Monen kumppanin peruskoulutusverkosto ITN:
Tavallisesti verkoston muodostamiseen tarvitaan vähintään kolme organisaatiota,jotka yhdessä ehdottavat ITN-ohjelmaa. Osallistuvat organisaatiot voivat olla korkeakouluja, tutkimuskeskuksia tai kaikenkokoisia yrityksiä.

Sillanrakennusta yritysten ja tutkimuslaitosten välille:
Vuodesta 2012 lähtien Marie Curie –toimet tarjoavat yrityksille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden ehdottaa kahta uudenlaista tohtorikoulutusta "Eurooppalaista teollisuustohtorin tutkintoa" ja "Innovatiivista tohtoriohjelmaa". Periaate on yksinkertainen: halutaan vahvistaa tutkimuslaitosten ja teollisuuden välistä yhteyttä ja kehittää tutkijanuria, joissa tieteellinen asiantuntemus ja liiketoiminnalliset innovaatiot yhdistyvät.

Eurooppalaiset teollisuustohtorin tutkinnot (EID):
Eurooppalaiseen teollisuustohtori –toimeen tarvitaan vain kaksi osallistujaa: yksi tutkimuslaitos ja yksi osallistuja yksityiseltä sektorilta. Ehtona on kuitenkin se, että tutkijan täytyy olla mukana osallistuvan tutkimuslaitoksen tohtorikoulutuksessa. Tutkijan on suoritettava vähintään 50 % tutkimukseen käyttämästään ajasta yksityisellä sektorilla.

Innovatiivinen tohtoriohjelma (IDP):
Myös yksittäiset tutkimusorganisaatiot voivat joissakin tapauksisssa saada ITN-tukea. Tällöin on kuitenkin kyettävä selvästi osoittamaan, että tutkijakoulutusohjelma kattaa kaikki tarvittavat osa-alueet Organisaation on osoitettava, että se tekee vakiintunutta kansainvälistä yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa, vaikka muodollista verkostoa ei olekaan perustettu Toinen osallistuja (yliopisto tai tutkimuslaitos) tarjoaa ”innovatiivisen” tohtorikoulutuksen, johon liittyy kansainvälinen, julkisen ja yksityisen sektorin yhdistävä ja tieteidenvälinen ulottuvuus. Koulutuksen voi suorittaa yhteistyössä muiden osallistujien kanssa (muut yliopistot, tutkimuskeskukset, yksityisen sektorin edustajat jne.)

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

ITN-rahoitusta voi hakea mille tahansa humanistiselle tai luonnontieteelliselle tutkimusalalle, kunhan hankkeeseen sisältyy tutkijoiden liikkuvuutta yli kansallisten rajojen. On kuitenkin huomattava, että  Euratomin perustamissopimuksen kattamille tieteenaloille (ydinvoimatutkimus) ei myönnetä rahoitusta.  

Mitä rahoitus kattaa?

Verkoston osallistujat rekrytoivat ja työllistävät sopivia tutkijoita ja toimivat heidän isäntinään. Verkosto tarjoaa erikoistuneita koulutusmoduuleita tai muita erityistoimia. Hakemuksessa on osoitettava, että hankkeessa on keskeisessä osassa kansainvälinen verkostotoiminta, jonka tavoitteena on luoda yhteyksiä EU-maissa ja assosioituneissa maissa olemassa olevien korkeatasoisten tutkijankoulutusohjelmien välille.
Erityisen tärkeänä pidetään sitä, että verkostossa on mukana yksityisiä kaupallisia organisaatioita. Niiden avulla voidaan monipuolistaa perinteistä tutkijakoulutusta ja parantaa rekrytoitujen tutkijoiden työllistymismahdollisuuksia.
Hankkeelle on eduksi, jos siinä painotetaan tieteidenvälistä toimintaa ja uusia, kehittymässä olevia aloja, jotka ylittävät tieteenalojen perinteiset rajat.
Koulutuksen on ennen muuta tapahduttava itsenäisten ja yksilöllisten tutkimushankkeiden kautta. Niitä täydennetään koulutusmoduuleilla, joissa opetetaan keskeisiä, kaikilla aloilla tarpeellisia valmiuksia ja taitoja. Koulutusaiheita voivat olla esimerkiksi:

  • tutkimushankkeiden ja -ohjelmien hallinto ja rahoitus
  • teollis- ja tekijänoikeudet
  • tutkimustulosten hyödyntämiskeinot
  • yrittäjyys
  • eettiset näkökohdat
  • tiedotus ja yhteiskunnallinen ulottuvuus.

Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan aiheita voi keksiä lisää.

ITN-rahoituksella voidaan:

  • rekrytoida koulutukseen tutkijoita, jotka ovat olleet tutkijanuralla korkeintaan viisi vuotta – tutkijat voivat esimerkiksi suorittaa tohtorintutkintoa tai sitä vastaavaa tutkintoa tai tehdä ensimmäistä tohtorintutkinnon jälkeistä tutkimusta
  • järjestää verkostoitumistoimintaa, työpajoja tai konferensseja, joihin osallistuu tutkijoita sekä hankkeessa mukana olevista tutkimusorganisaatioista että niiden ulkopuolelta.

ITN-rahoituksella voidaan rekrytoida tutkijoita kaikkialta maailmasta. ITN-rahoitus edellyttää yleensä, että tutkijat siirtyvät maasta toiseen.
Rahoitusta voi saada enintään 4 vuodeksi. Verkostot voivat antaa tukea yksittäisille uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille 3 kk–3 vuoden ajaksi ja kokeneille tutkijoille enintään 2 vuodeksi.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

ITN-apurahat myönnetään avoimen kilpailun perusteella.  Ehdotusten paremmuusjärjestys määritellään avoimessa ja puolueettomassa vertaisarvioinnissa, jossa käytetään ennalta määrättyjä kriteerejä.

Kuinka hakemus tehdään?

Ehdotukset tehdään ehdotuspyynnön perusteella.
Ehdotuspyynnöt ovat tällä sivustolla ja ehdotukset jätetään sinne: Participant portal. Avoimet Marie Curie –ehdotuspyynnöt ja muuta hyödyllistä tietoa on sivuston kohdassa “Hae nyt”.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avoimet ehdotuspyynnöt