Navigatsioonitee

Marie Curie Actions fellowships - Esialgse koolituse võrgustikud (ITN)

© European Union

Teadlase karjääri kasuks otsustamine ei ole alati kerge. Kuid siiski on tänapäeva noored teadlased Euroopa tuleviku seisukohast väga vajalikud. Marie Curie meetmete puhul on sellega arvestatud. Meie eesmärk on muuta teadlasekarjäär noortele atraktiivsemaks.

Meie esialgse koolituse võrgustikud pakuvad karjääri alustavatele teadlastele võimalust parandada oma teadustööoskusi, liituda olemasolevate uurimisrühmadega ning parandada oma karjääriväljavaateid.

Kes võivad taotleda?

Mitme partneriga esialgse koolituse võrgustikud
Võrgustiku toimimiseks on vaja kolme osapoolt. Seega tavaliselt ühinevad vähemalt kolm osalejat, et esitada ühtne programm esialgse koolituse võrgustiku raames toetuse saamiseks. Osalejateks võivad olla ülikoolid, teaduskeskused või ettevõtted (nii suur- kui väikeettevõtted).

Teadus ja ettevõtlus käsikäes
Alates 2012. aastast annavad Marie Curie meetmed ettevõtetele ja asutustele võimaluse pakkuda kahte uut tüüpi doktoriõppe programme: doktoriõpe tööstusvaldkonnas (European Industrial Doctorates) ja innovaatilised doktoriõppe programmid (Innovative Doctoral Programmes). Need rajanevad lihtsal põhimõttel: tugevdada seoseid ettevõtluse ja akadeemiliste ringkondade vahel ning arendada teaduskarjääre, ühendades teaduslikud saavutused äriliste uuendustega.

ELi doktoriõpe tööstusvaldkonnas (EID)
EID programmides on vaja vaid kahte osalejat: ühte akadeemilist ja ühte erasektorit esindavat osalejat. Ühe tingimusena peab teadlane kuuluma akadeemilise osaleja doktoriõppe programmi. Lisaks peab teadlane olema vähemalt 50% ajast rakendatud erasektoris.

Innovaatilised doktoriõppe programmid (IDP)
Ka ainult üks teadusorganisatsioon võib mõnikord saada esialgse koolituse võrgustiku toetust. Üks osaleja (ülikool või teadusasutus) pakub „innovaatilist” doktoriõpet, mis on näiteks rahvusvahelise, avaliku ja erasektori koostöö või teadusharude vahelise suunitlusega. Õppe läbiviimisel võivad osaleda koostööpartnerid (muud ülikoolid, teaduskeskused, erasektor jne).

Milliseid valdkondi rahastatakse?

Esialgse koolituse võrgustiku rahastamist võivad taotleda kõik humanitaar- ja reaalteaduste valdkonnad – eeldusel, et kaasatud on piiriülese liikuvuse element. On ainult üks erand: EURATOMi lepinguga hõlmatud teadustöö valdkonnad (tuumauuringud) ei kuulu rahastamisele.

Millist tegevust rahastatakse?

Teie võrgustik värbab ja annab tööd tingimustele vastavatele teadlastele või on nende vastuvõtjaks. Teie ülesandeks on töötada välja konkreetsed koolitusmoodulid või muud vajalikud meetmed. Taotlus peaks sisaldama riikidevahelise võrgustiku elementi, mille eesmärk on struktureerida olemasoleva teadlaste kõrgetasemelise esialgse koolituse võimekust nii ELi liikmesriikides kui ka assotsieerunud riikides.
Eraõiguslike äriüksuste osalemine teie võrgustikus on väga oluline. See aitab mitmekesistada tavapärast teadusalast koolitust ning anda panuse värvatud teadlaste töövalmidusse.
Teadusharude vahelistele ja alles tekkivatele teadusharude ülestele valdkondadele keskendumine on kindlasti taotluse eeliseks.
Koolitus peaks eelkõige andma teadmisi individuaalsete teadusprojektide kaudu. Seda täiendaksid olulised koolitusmoodulid, mis käsitlevad muid asjakohaseid oskusi ja teadmisi kõigis valdkondades. Koolitusteemad võivad hõlmata järgmist:

  • teadusprojektide ja -programmide haldamine ja rahastamine;
  • intellektuaalomandi õigused;
  • teadustöö tulemuste kasutamise vahendid;
  • ettevõtlus;
  • eetilised aspektid;
  • teabevahetus ja mõju ühiskonnale.

Esitatud loetelu ei ole kaugeltki ammendav.

Esialgse koolituse võrgustiku rahastamise kaudu toetatakse:

  • esialgseks koolituseks nende teadlaste värbamist, kelle teaduskarjäär ei ole kestnud üle viie aasta – näiteks võivad nad olla omandamas teaduskraadi (PhD või samaväärne kraad) või teha esmast doktoriõpingute järgset teadustööd;
  • võrgustikutegevust, tutvustavaid üritusi, seminare või konverentse, millesse kaasatakse teadustöötajaid osalevatest teadusasutustest ja välisteadlasi.

Esialgse koolituse võrgustikud on mõeldud teadlaste värbamiseks kogu maailmast.Esialgse koolituse võrgustiku toetuste raames toetatavad teadlased peavad üldjuhul tööle asumisel rakendama riikidevahelise liikuvuse põhimõtet (s.t liikuma ühest riigist teise).
Edukaid taotlusi rahastatakse kuni 4 aasta jooksul. Võrgustike üksikteadlastele antav toetus võib kesta 3–36kuud karjääri alustavate teadlaste või maksimaalselt 24 kuud kogenud teadlaste puhul.

Kes otsustab?

Esialgse koolituse võrgustikud valitakse välja avalikul konkursil. Valik tehakse läbipaistva, sõltumatu eksperdihinnangu alusel, mis põhineb eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide täitmisel.

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse pärast konkursikutse avaldamist. Konkursikutsed avaldatakse ja taotlusi saab esitada osaleja portaali kaudu. Avatud Marie Curie konkursikutsete loetelu ja kasulikku teavet meetmete kohta leiate selle veebisaidi osas „Taotlege kohe”.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avatud konkursikutsed