Навигационна пътека

Marie Curie Actions fellowships - Мрежи за първоначално обучение (ITN)

© European Union

Началото на научноизследователската кариера не винаги е лесно, а днешните млади изследователи са жизненоважни за бъдещето на Европа. От дейности „Мария Кюри“ сме напълно наясно с това. Затова искаме да направим научноизследователската кариера по-привлекателна за младите хора.

Нашите мрежи за първоначално обучение (ITN) предлагат на изследователите в началото на своята кариера възможност да подобрят научноизследователските си умения, да се присъединят към утвърдили се изследователски екипи и да подобрят своите перспективи за кариера.

Кой може да кандидатства?

ITN от няколко партньори:
За танго са необходим двама, но за мрежа – трима,тоест най-малко трима участници трябва да се обединят, за да предложат съгласувана програма за мрежа за първоначално обучение. Участниците могат да са университети, научноизследователски центрове или компании (малки или големи).

Свързване на бизнеса и академичната общност:
От 2012 г. дейностите „Мария Кюри“ предлагат също възможност за компании и институции да предлагат две нови форми на докторантури „Европейски докторантури в промишлеността“ и „Докторантска програма с принципите за иновативно обучение на докторанти“. Принципът е лесен, да се укрепят връзките между академичната общност и промишлеността и да се разработят изследователски кариери, които обединяват научно усъвършенстване и бизнес иновации.

Европейски докторантури в промишлеността (EID):
Във връзка с EID са необходими само двама участника: един академичен представител и един участник от частния сектор. Едно от условията, обаче, е изследователят да е записан в докторантска програма на академичния представител. Освен това, изследователят ще прекарва най-малко 50 % от своето време в рамките на частния сектор.

Докторантска програма с принципите за иновативно обучение на докторанти (IDP):
Една-единствена научноизследователска организация понякога може да получи подкрепа по ITN. Един участник (университет или изследователска институция) предлага „иновативно“ докторантско обучение, например, с международно, от публично-частния сектор или междудисциплинарно измерение. Обучението може да се извърши с участието на асоциирани партньори (други университети, изследователски центрове, частни сектори и т.н.)

Кои теми се финансират?

Всяка изследователска област от хуманитарните или точните и природните науки може да получи финансиране по ITN, при условие че е налице елемент на мобилност между националните граници. Съществува, обаче, едно изключение — не се предоставя финансиране в научноизследователски области, обхванати от Договора за Евратом (ядрени изследвания).    

Какво покрива финансирането?

Участниците във вашата мрежа трябва да привлекат и назначат на работа отговарящи на условията изследователи и да бъдат техни домакини. Вие трябва да осигурите специализирани модули за обучение или други специализирани дейности. Кандидатурата трябва да съдържа силен елемент на транснационално изграждане на мрежи, насочено към структуриране на съществуващия капацитет за висококачествено първоначално обучение на изследователи в страните членки на ЕС и асоциираните страни.
Участието на частни търговски организации във вашата мрежа е от съществено значение. То ще допринесе за разнообразяване на традиционната среда за обучение на изследователи и за повишаване на пригодността за заетост на назначените изследователи.
Акцентът върху интердисциплинарни и нововъзникващи наддисциплинарни области ще се счита за предимство на вашето предложение.
Обучението трябва да е предимно чрез научноизследователска работа по индивидуални, съобразени с изследователя проекти, допълнени от сериозни модули за обучение по основни „преносими“ умения и компетенции. Темите на обученията могат да включват:

  • Управление и финансиране на научноизследователски проекти и програми
  • Права върху интелектуалната собственост
  • Средства за прилагане на резултати от изследвания в практиката
  • Предприемачество
  • Етични аспекти
  • Комуникация и информиране на обществото.

Този списък в никакъв случай не е изчерпателен.

Чрез финансирането по ITN се подкрепят:

  • Привличане за първоначално обучение на изследователи със стаж по-малък от пет години – например, те могат да следват за получаване на докторска степен (или еквивалентна на нея) или да са в началото на следдокторски изследвания.
  • Дейности по изграждане на мрежи, информационни дейности, работни срещи и конференции, в които участват изследователи от научноизследователските институции по проекта и външни изследователи.

Мрежите за първоначално обучение са предназначени за привличане на изследователи от целия свят. От изследователите, подкрепяни по ITN, обикновено се изисква да осъществят транснационална мобилност (т.е. да се преместят от една страна в друга).
Одобрените предложения се финансират за период от максимум четири години. Подкрепата, осигурявана от мрежите за отделните изследователи може да е за период от3 до 36 месеца за изследователи в началото на своята кариера или за период от максимум 24 месеца за опитни изследователи.

Кой решава?

Предложенията по ITN се подбират чрез открит конкурс. Подборът се осъществява чрез прозрачна и независима партньорска оценка, основана на най-добрите практики и набор от предварително определени критерии.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Поканите могат да бъдат намерени, а предложенията да бъдат подадени чрез Портала на участниците. Списък на актуални покани за дейности „Мария Кюри“ и полезни съвети можете да намерите в раздела „Кандидатствайте сега“ на този уебсайт.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Открити покани