Navigačný riadok

Medzinárodná schéma výmeny výskumného personálu (IRSES) - Marie Curie Actions

Z balíka akcií „Marie Curie” sa už dlhší čas podporuje mobilita jednotlivých výskumných pracovníkov. Podobné nástroje si však vyžadovali aj výskumné organizácie, a to hlavne v prípade výmen mimo Európy.

Nová medzinárodná schéma výmeny výskumného personálu (International Research Staff Exchange Scheme, IRSES) zapĺňa túto medzeru. Schéma pomáha výskumným organizáciám vytvoriť alebo posilniť dlhodobú spoluprácu s inými subjektmi prostredníctvom koordinovanej výmeny personálu.

Kto môže požiadať o financovanie?

Schémy IRSES sa môžu zúčastniť aktívne výskumné organizácie (napr. univerzity, výskumné centrá atď.). Váš návrh musí zahŕňať aspoň dvoch nezávislých účastníkov v aspoň dvoch rôznych členských štátoch EÚ alebo pridružených krajinách a jednu organizáciu, ktorá sa nachádza buď v krajine, s ktorou má EÚ uzavretú dohodu o spolupráci v oblasti vedy a technológií, alebo v krajine, na ktorú sa vzťahuje Európska susedská politika.

Dohody EÚ o spolupráci v oblasti vedy a technológií nájdete na:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Internetové stránky o Európskej susedskej politike nájdete na adrese:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Jeden z partnerov, ktorý figuruje vo vašom projekte a ktorý je z členského alebo pridruženého štátu, bude mať úlohu koordinátora.

Aké oblasti môžu byť financované?

Uvítame návrhy zo všetkých oblastí vedeckého a technologického výskumu, ktoré sú v záujme EÚ. Existuje však jedna výnimka: oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), nemôžu byť financované z týchto prostriedkov.

Na čo sa financovanie vzťahuje?

Zo schémy IRSES sa bude pre každého člena tímu z členského štátu EÚ alebo pridruženej krajiny pobývajúceho v krajine, ktorá spĺňa uvedené podmienky, vyplácať mesačný príspevok určený na pokrytie nákladov súvisiacich s mobilitou (vrátane cestovných nákladov). Navyše je možné preplatiť aj náklady spojené s pobytom personálu z určitých tretích krajín v Európe. Vo všetkých prípadoch však musia vyslaní pracovníci naďalej dostávať mzdu od materskej organizácie, pričom sa od nich očakáva, že sa do tejto organizácie vrátia po uplynutí obdobia vyhradeného na mobilitu.

Výmenný program pracovníkov je možné podporovať zo schémy IRSES v rozmedzí 24 – 48 mesiacov. Maximálne trvanie individuálnych výmen personálu je 12 mesiacov.

Kto rozhoduje o poskytnutí financovania?

Výber žiadateľov o financovanie zo schémy IRSES prebieha formou verejnej súťaže. Výber sa uskutočňuje prostredníctvom transparentného a nezávislého partnerského hodnotenia žiadostí, ktoré sa zakladá na sérii vopred určených kvalitatívnych kritérií.

Ako požiadať o financovanie?

Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Výzvy možno vyhľadať a návrhy možno odosielať prostredníctvom portálu pre účastníkov. Zoznam aktuálnych výzev akcií Marie Curie, ako aj užitočné rady nájdete v časti „Poslať žiadosť“ na tejto webovej lokalite.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuálne výzvy