Навигационна пътека

Международна програма за обмен на изследователи (IRSES) - Marie Curie Actions

От известно време насам чрез дейностите „Мария Кюри” се подкрепя мобилността на отделни изследователи . Съществуваше обаче нужда от нещо подобно за научноизследователски организации, особено за обмен с организации извън Европа.

Новата международна програма за обмен на изследователи (IRSES) в рамките на дейностите „Мария Кюри” запълва този пропуск. Тя помага на научноизследователските организации да създадат или да укрепят дългосрочно сътрудничество с други организации чрез координирана програма за обмен на персонал.

Кой може да кандидатства?

В проект по IRSES могат да участват организации, които активно се занимават с научноизследователска дейност (например университети, изследователски центрове и др.). Вашето предложение трябва да включва най-малко двама независими участници от най-малко две различни страни членки на ЕС или асоциирани страни ПЛЮС една или повече организации от страни, с които ЕС има споразумение за научно и техническо сътрудничество, или от страни, попадащи в обхвата на Европейската политика за добросъседство.

Списък със страните, с които ЕС има сключено споразумение за научно и техническо сътрудничество, е публикуван на:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Уебсайтът на Европейската политика за добросъседство се намира на адрес:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Избор на превод за предходната връзка 

Един от партньорите от държава-членка на ЕС или от асоциирана страна трябва да изпълнява функцията на координатор на вашия проект.

Кои теми се финансират?

Приемат се предложения във всички научни и технологични изследователски области от интерес за ЕС. Съществува обаче едно изключение – не се предоставя финансиране в научноизследователски области, обхванати от Договора за Евратом.

Какво покрива финансирането?

За всеки служител от страна членка или асоциирана страна, който пребивава по линия на IRSES в отговаряща на критериите трета страна, ще бъде отпусната месечна сума за покриване на разходите по престоя (включително пътни разходи). Разходите по престоя на служители от определени трети страни в Европа също могат да бъдат покрити. Във всички случаи командированите служители трябва да продължат да получават своята заплата и да се завърнат в своята организация след периода на престой.

Програма за обмен на персонал може да получи финансиране по линия на IRSES за период от 24 до 48 месеца. Максималната продължителност на отделните периоди на обмен на персонал е 12 месеца.

Кой решава?

Предложенията по IRSES се подбират чрез открит конкурс. Подборът се осъществява чрез прозрачна и независима партньорска оценка, основана на най-добрите практики и набор от предварително определени критерии.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Поканите могат да бъдат намерени, а предложенията да бъдат подадени чрез Портала на участниците. Списък на актуални покани за дейности „Мария Кюри“ и полезни съвети можете да намерите в раздела „Кандидатствайте сега“ на този уебсайт.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Открити покани