Navigačný riadok

Medzinárodné pobytové štipendiá pre kariérny rozvoj (IOF) - Marie Curie Actions

Európski vedci sa počas výskumnej práce v iných častiach sveta môžu mnohému naučiť. Vedomosti, ktoré získajú v tretích krajinách, môžu spätne využiť v Európe.

Medzinárodné pobytové štipendiá (International Outgoing Fellowships for career development, IOF) v rámci akcií „Marie Curie” motivujú vedcov k takýmto zahraničným pobytom.

Kto môže požiadať o štipendium?

Medzinárodné pobytové štipendiá sú určené pre vedeckých pracovníkov z členských štátov EÚ a z pridružených krajín. Od žiadateľov sa vyžaduje doktorandský titul alebo aspoň štvorročná výskumná prax na plný úväzok (alebo jej ekvivalent), ktorá nasledovala po získaní titulu, po ktorom je možné získať doktorát. Viac skúseností alebo vyššie vzdelanie nebude mať negatívny vplyv na vašu žiadosť o udelenie medzinárodného pobytového štipendia.

Aké oblasti môžu byť financované?

O medzinárodné pobytové štipendiá pre kariérny rozvoj sa môžu uchádzať výskumní pracovníci zo všetkých oblastí vedeckého a technologického výskumu, ktoré sú v záujme EÚ. Existuje však jedna výnimka: oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), nemôžu byť financované z týchto prostriedkov.

Na čo sa financovanie vzťahuje?

Zo štipendií sa financuje pokročilé odborné vzdelávanie. Štipendium zahŕňa najmä plat výskumného pracovníka a príspevok na úhradu nákladov vyplývajúcich z výskumu. Táto finančná podpora sa úhrnne poskytuje počas maximálne 3 rokov. Toto obdobie zahŕňa počiatočnú pobytovú fázu v tretej krajine v trvaní 1 – 2 rokov. Súčasťou štipendia je však aj fáza opätovného začlenenia. Inými slovami, štipendium vás zaväzuje k návratu do členského štátu EÚ alebo pridruženej krajiny.

Vaša hostiteľská organizácia musí byť univerzitou, výskumným ústavom alebo podnikom, ktorý sa nachádza a má sídlo v tretej krajine (pre pobytovú fázu). Opätovné začlenenie musí takisto prebiehať na univerzite, vo výskumnom ústave alebo podniku, ktorý sa nachádza a má sídlo v členskom štáte EÚ alebo v pridruženej krajine.

Hlavné činnosti sa musia zakladať na výskumnom projekte, ktorý by ste mali pripraviť v súčinnosti s organizáciou, v ktorej budete pracovať po návrate do Európy. So svojim odborným poradcom v organizácii, v ktorej bude prebiehať opätovné začlenenie, by ste sa mali dohodnúť na pláne osobného kariérneho rozvoja.

Medzinárodné pobytové štipendium by malo výraznou mierou prispieť k rozvoju a rozšíreniu vašej kvalifikácie. Malo by najmä rozšíriť vašu multi– alebo interdisciplinárnu expertízu, vnútroodvetvovú skúsenosť a doplnkové zručnosti.

Štipendium môže zahŕňať:

  • odborné vzdelávanie prostredníctvom výskumu, ktoré sa prostredníctvom individuálneho personalizovaného projektu uskutočňuje pod vedením odborného poradcu;
  • praktické odborné vzdelávanie zamerané na rozvoj vašich odborných (nové techniky alebo vybavenie) a doplnkových zručností (príprava žiadosti o financovanie, patentová žiadosť, riadenie projektu, koordinácia úloh, dozor nad technickým personálom atď.);
  • medziodvetvový alebo interdisciplinárny prenos vedomostí;
  • budovanie spolupráce;
  • aktívne vedecké a finančné riadenie vášho vedeckého projektu;
  • rozvoj organizačných schopností prostredníctvom organizácie podujatí poskytujúcich odborné vzdelávanie a informácie.

Kto rozhoduje o schválení štipendia?

Výber žiadateľov o medzinárodné pobytové štipendiá prebieha formou verejnej súťaže. Výber sa uskutočňuje prostredníctvom transparentného a nezávislého partnerského hodnotenia žiadostí, ktoré sa zakladá na sérii vopred určených kvalitatívnych kritérií.

Ako požiadať o financovanie?

Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Výzvy možno vyhľadať a návrhy možno odosielať prostredníctvom portálu pre účastníkov. Zoznam aktuálnych výzev akcií Marie Curie, ako aj užitočné rady nájdete v časti „Poslať žiadosť“ na tejto webovej lokalite.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuálne výzvy