Ścieżka nawigacji

Międzynarodowe stypendia wyjazdowe na rzecz rozwoju kariery (IOF) - Działania „Marie Curie”

Szukasz źródła finansowania, które pozwoli Ci przenieść Twoją pracę badawczą za granicę? Rozważ uczestnictwo w programie IOF, oferującym międzynarodowe stypendia doświadczonym, europejskim  naukowcom. Uzyskasz możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia podczas prowadzenia zaawansowanych badań naukowych poza granicami Europy.

Po powrocie otrzymasz dodatkowe środki pieniężne na wykorzystanie wiedzy uzyskanej w kraju trzecim na terenie Europy.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendia IOF przeznaczone są dla naukowców z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych, którzy mają stopień naukowy doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej (w przeliczeniu na pełny etat), zdobyte po uzyskaniu tytułu uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich. Oferta stypendialna otwarta jest także dla naukowców z większym doświadczeniem zawodowym – nie zmniejszy ono ich szans na otrzymanie stypendium IOF.

Jakie dziedziny badań będą finansowane?

Projekty IOF mogą dotyczyć badań ze wszystkich dziedzin nauki i technologii mających znaczenie dla UE. Jest tylko jeden wyjątek: nie będą finansowane dziedziny badań objęte traktatem EURATOM.

Jakie koszty zostaną pokryte?

Ze środków IOF finansowane są zaawansowane szkolenia. Finansowanie obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie naukowca, pokrywana jest też część kosztów związanych z prowadzonymi pracami badawczymi. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 3 lata. Obejmuje ono dwa etapy: najpierw etap wyjazdowy – prowadzenie badań w kraju trzecim przez okres od roku do dwóch lat – po którym następuje obowiązkowy etap reintegracyjny po powrocie naukowca do Europy. Tak więc ubiegający się o stypendium naukowiec zobowiązuje się do powrotu do państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego.

Rolę instytucji przyjmującej naukowca powinien pełnić uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo, które mają siedzibę i prowadzą swoją działalność w kraju trzecim (etap wyjazdowy) oraz w jednym z państw UE lub krajów stowarzyszonych (etap reintegracyjny).

Główne prace powinny być prowadzone w oparciu o projekt badawczy przygotowany w porozumieniu z instytucją, w której naukowiec będzie pracował po powrocie do Europy. Naukowiec powinien również uzgodnić ze swoim promotorem w tej instytucji indywidualny plan rozwoju kariery.

Dzięki stypendiom IOF naukowcy mają możliwość znacznie rozwinąć swoje kompetencje, a w szczególności poszerzyć wiedzę z różnych dziedzin nauki, zdobyć doświadczenia z pogranicza wielu sektorów i uzupełnić swoje kwalifikacje.

Stypendium może obejmować:

  • szkolenie poprzez bezpośredni udział w pracach badawczych, pod nadzorem, realizowane jako projekt indywidualny
  • szkolenia praktyczne rozwijające umiejętności badawcze (takie jak korzystanie z nowych technik lub narzędzi) i inne (przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu lub wniosku patentowego, zarządzanie projektem, koordynacja zadań, nadzór nad personelem technicznym itp.)
  • przepływ wiedzy między różnymi sektorami i dyscyplinami naukowymi
  • budowanie współpracy
  • aktywne zarządzanie swoim projektem badawczym, zarówno pod kątem naukowym, jak i finansowym
  • doskonalenie umiejętności organizacyjnych poprzez przygotowywanie szkoleń lub imprez popularyzacyjnych.

Kto decyduje?

Projekty IOF są wybierane w drodze otwartego konkursu. Niezależni eksperci kierujący się przejrzystymi zasadami oceniają zgłoszone projekty, stosując wcześniej przyjęte kryteria.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia można nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia można znaleźć na portalu dla uczestników, gdzie również można składać wnioski. Listę otwartych zaproszeń w ramach działań „Marie Curie” oraz praktyczne porady na temat składania wniosków można znaleźć w części „Złóż wniosek” na niniejszej stronie.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otwarte zaproszenia