Навигационна пътека

Международни стипендии за пребиваване в страни извън ЕС с цел кариерно развитие (IOF) - Marie Curie Actions

Европейските изследователи могат да научат много от участие в научни изследвания на високо равнище в други части на света. След това те могат да се върнат със знанията, които са придобили в трети страни, и да ги използват в Европа.

За да бъдат насърчени европейските изследователи да работят далеч от дома (и след това да се върнат), в рамките на дейностите „Мария Кюри” се предлагат международни стипендии за пребиваване в страни извън ЕС с цел кариерно развитие (IOF).

Кой може да кандидатства?

Финансирането по дейността IOF е предназначено за изследователи от страни членки на ЕС и асоциирани страни. За да кандидатствате, вие трябва да имате докторска степен или най-малко четиригодишен еквивалентен опит като изследовател на пълно работно време, след като сте придобили степен, позволяваща започването на докторантура. Изследователи с по-голям опит също могат да кандидатстват, това няма да намали шансовете им за получаване на стипендията.

Кои теми се финансират?

Приемат се предложения по IOF във всички научни и технологични изследователски области от интерес за ЕС . Съществува обаче едно изключение – не се предоставя финансиране в научноизследователски области, обхванати от Договора за Евратом.

Какво покрива финансирането?

Чрез IOF се финансират обучения на високо ниво. По-конкретно стипендиите покриват заплатата на изследователя и част от свързаните с изследванията разходи. Финансова подкрепа може да бъде предоставена за най-много 3 години общо. Те включват първоначален етап на пребиваване в трета страна с продължителност 1-2 години, последван от задължителен етап на реинтеграция. С други думи, вие поемате ангажимент да се завърнете в страна членка на ЕС или асоциирана страна.

Вашата организация домакин трябва да е университет, научноизследователски център или предприятие. Организацията домакин по време на първия етап трябва да е установена и да се намира в трета страна, а по време на етапа на завръщане – в страна от ЕС или асоциирана страна.

Основните дейности трябва да се основават на научноизследователски проект, който трябва да подготвите съгласувано с организацията, която ще бъде ваш домакин, когато се завърнете в Европа. Също така трябва да изготвите и съгласувате с вашия ръководител в организацията, която ще е домакин по време на етапа на завръщане, личен план за развитие на кариерата.

Дейностите по IOF трябва да допринасят значително за развитието и разширяването на вашите компетенции. По конкретно те трябва да обогатяват вашия мултидисциплинарен, интердисциплинарен и междусекторен опит и да подобряват вашите допълнителни умения.

Сред тях могат да са:

  • обучение чрез изследвания под научно ръководство и в рамките на индивидуален, съобразен с изследователя проект
  • практическо обучение за развитие на вашите професионални умения (например усвояване на нови техники или работа с нови инструменти) и вашите допълнителни умения (подготвяне на предложение за кандидатстване за финансиране, изготвяне на заявки за патент, управление на проекти, координация на задачи, надзор на техническия персонал и др.)
  • междуескторен или интердисциплинарен трансфер на знания
  • изграждане на сътрудничество
  • активно научно и финансово управление на вашия научноизследователски проект
  • развитие на организационни умения чрез организиране на обучения или информационни прояви.

Кой решава?

Предложенията по IOF се подбират чрез открит конкурс. Подборът се осъществява чрез прозрачна и независима партньорска оценка, основана на най-добрите практики и набор от предварително определени критерии.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Поканите могат да бъдат намерени, а предложенията да бъдат подадени чрез Портала на участниците. Списък на актуални покани за дейности „Мария Кюри“ и полезни съвети можете да намерите в раздела „Кандидатствайте сега“ на този уебсайт.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Открити покани