Navigačný riadok

Medzinárodné hostiteľské štipendiá (IIF) - Marie Curie Actions

Je len dobré, keď sa špičkoví vedeckí pracovníci z tretích krajín zúčastňujú na projektoch v Európe. Ich prítomnosť napomáha rozvoju výskumnej spolupráce medzi Európou a inými časťami sveta. Takáto spolupráca prináša osoh všetkým stranám.

Medzinárodné hostiteľské štipendiá (International Incoming Fellowships, IIF) sú v rámci akcií „Marie Curie” nástrojom zameraným na jej povzbudenie.

Kto môže požiadať o financovanie?

O medzinárodné hostiteľské štipendiá sa môžu uchádzať výskumní pracovníci z tretích krajín, ktorí prídu do členského štátu EÚ alebo pridruženej krajiny. Od žiadateľov sa vyžaduje doktorandský titul alebo aspoň štvorročná výskumná prax na plný úväzok, ktorá nasledovala po získaní titulu, po ktorom je možné získať doktorát. Toto sú minimálne požiadavky. Čím viac skúseností máte, o to väčšia je vaša šanca na získanie štipendia.

Vaša žiadosť o medzinárodné hostiteľské štipendium by mala byť vyhotovená v súčinnosti s hostiteľskou organizáciou alebo inštitúciou v Európe. Takými organizáciami môžu byť univerzity, výskumné ústavy alebo firmy.

Aké oblasti môžu byť financované?

Medzinárodné hostiteľské štipendiá možno využiť na projekty zo všetkých oblastí vedeckého a technologického výskumu, ktoré sú v záujme EÚ. Existuje však jedna výnimka: oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), nemôžu byť financované z týchto prostriedkov.

Na čo sa financovanie vzťahuje?

Štipendiá sú určené pre projekty, ktoré budú viesť k prenosu vedomostí do vašej hostiteľskej organizácie a k vybudovaniu alebo zlepšeniu spolupráce medzi Európou a zvyškom sveta. Výskumný projekt vám umožní, aby ste napredovali vo svojej kariére. Táto finančná podpora sa poskytuje počas 12 – 24 mesiacov (ekvivalent plného pracovného úväzku).

Financovanie vám umožňuje:

  • stať sa členom európskeho výskumného tímu, ktorý potrebuje vaše skúsenosti;
  • vytvoriť formy spolupráce prostredníctvom výskumných projektov s vašim laboratóriom alebo krajinou;
  • získať nové vedomosti v európskom laboratóriu.

Z medzinárodného hostiteľského štipendia je možné financovať aj fázu návratu v trvaní jedného roka. Tieto prostriedky budú využité v krajine vášho pôvodu, kde uplatníte skúsenosti, ktoré ste získali. K tomu, aby ste mohli využiť financovanie fázy návratu, musíte byť z jednej z partnerských krajín medzinárodnej spolupráce. Ak sa uchádzate o financovanie fázy návratu, musíte o nej uviesť podrobné informácie vo svojej prvej žiadosti. Musíte tiež uviesť možnú hostiteľskú organizáciu v krajine vášho pôvodu.

Kto rozhoduje o poskytnutí financovania?

Výber žiadateľov o financovanie zo schémy IIF prebieha formou verejnej súťaže. Výber sa uskutočňuje prostredníctvom transparentného a nezávislého partnerského hodnotenia žiadostí, ktoré sa zakladá na sérii vopred určených kvalitatívnych kritérií.

Ako požiadať o financovanie?

Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Výzvy možno vyhľadať a návrhy možno odosielať prostredníctvom portálu pre účastníkov. Zoznam aktuálnych výzev akcií Marie Curie, ako aj užitočné rady nájdete v časti „Poslať žiadosť“ na tejto webovej lokalite.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuálne výzvy