Ścieżka nawigacji

Stypendia dla naukowców spoza Europy podejmujących działalność w Europie (IIF) - Marie Curie Actions

Najwyższej klasy naukowcy z krajów trzecich są zachęcani do podejmowania pracy przy projektach badawczych w Europie. Dzięki temu rozwija się przynosząca obopólne korzyści współpraca naukowa pomiędzy Europą a innymi częściami świata.

Właśnie z myślą o ułatwieniu takiej współpracy w ramach działań „Marie Curie” udostępniono stypendia dla naukowców spoza Europy podejmujących działalność w Europie (ang. International Incoming Fellowships ─ IIF).

Kto może ubiegać się o stypendium?

O wsparcie z programu IIF mogą ubiegać się naukowcy z krajów trzecich przyjeżdżający do państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych, którzy mają stopień naukowy doktora albo co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej w pełnym wymiarze godzin, zdobyte po uzyskaniu tytułu uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich. Są to wymogi minimalne. Im większe doświadczenie, tym większe szanse na uzyskanie stypendium.

Naukowiec powinien przygotować wniosek w sprawie stypendium IIF w porozumieniu z instytucją, która jest gotowa go przyjąć w Europie. Instytucją taką może być uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo.

Jakie dziedziny badań będą finansowane?

O wsparcie w ramach programu IIF mogą ubiegać się naukowcy prowadzący badania we wszystkich dziedzinach nauki i technologii mających znaczenie dla UE. Jest tylko jeden wyjątek: nie będą finansowane dziedziny badań objęte traktatem EURATOM.

Jakie koszty zostaną pokryte?

W ramach programu IIF udzielane jest wsparcie finansowe na realizację projektu badawczego, dzięki któremu nastąpi transfer wiedzy do instytucji przyjmującej naukowca oraz który przyczyni się do budowania lub zacieśniania współpracy pomiędzy Europą a krajami trzecimi. Projekt badawczy powinien również umożliwiać pracownikowi naukowemu rozwój kariery zawodowej. Wsparcie finansowe zostanie udzielone na okres od 12 do 24 miesięcy (ekwiwalent pełnego czasu pracy).

Stypendium umożliwia naukowcom:

  • dołączenie do europejskiego zespołu badawczego i podzielenie się z nim swoim doświadczeniem
  • nawiązanie współpracy podczas realizacji projektu badawczego z laboratorium naukowca lub jego krajem
  • poszerzenie swojej wiedzy dzięki pracy w laboratorium europejskim.

Stypendium IIF może również obejmować roczny etap powrotny, który naukowiec spędzi w kraju, z którego pochodzi. Środki zostaną przeznaczone na praktyczne wykorzystanie zdobytej przez niego wiedzy. Aby zakwalifikować się do otrzymywania wsparcia finansowego po powrocie do swojego kraju, naukowiec musi pochodzić z jednego z krajów partnerskich w zakresie współpracy międzynarodowej. Jeśli naukowiec ma zamiar ubiegać się o objęcie stypendium etapu powrotnego, musi to zaznaczyć i podać informacje na ten temat już w swoim pierwszym wniosku o stypendium. Musi też wskazać instytucję w swoim kraju, w której planuje pracować po powrocie.

Kto decyduje?

Projekty IIF są wybierane w drodze otwartego konkursu. Niezależni eksperci kierujący się przejrzystymi zasadami oceniają zgłoszone projekty, stosując wcześniej przyjęte kryteria.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia można nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia można znaleźć na portalu dla uczestników, gdzie również można składać wnioski. Listę otwartych zaproszeń w ramach działań „Marie Curie” oraz praktyczne porady na temat składania wniosków można znaleźć w części „Złóż wniosek” na niniejszej stronie.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otwarte zaproszenia