Navigačný riadok

Vnútroeurópske štipendiá pre kariérny rozvoj (IEF)

© European Union

Skúsení výskumní pracovníci môžu v rôznych štádiách svojej kariéry uvítať možnosť získania nových výskumných zručností a znalostí alebo príležitosť pracovať v iných odvetviach. Rozšírenie ich kvalifikácie napomáha rozšíreniu európskej vedomostnej základne, vďaka ktorej sa naše hospodárstvo môže stať konkurencieschopnejším a ponúknuť viac kvalitných pracovných miest.

Preto ponúkame v rámci akcií „Marie Curie” vnútroeurópske štipendiá pre kariérny rozvoj (Intra-European Fellowships for career development, IEF). Tieto štipendiá umožňujú skúseným výskumným pracovníkom vyskúšať si niečo nové.

Kto môže požiadať o štipendium?

Vnútroeurópske štipendiá pre kariérny rozvoj sú určené pre vedeckých pracovníkov z členských štátov EÚ a pridružených krajín. Od žiadateľov sa vyžaduje titul doktoranda alebo aspoň štvorročná výskumná prax na plný úväzok, ktorá nasledovala po získaní titulu, po ktorom je možné získať doktorát. Vo všeobecnosti platí, že svoj projekt musíte realizovať v rámci hostiteľskej organizácie v EÚ alebo pridruženej krajine, ktorá sa nachádza mimo vašej vlastnej krajiny. Osobitná pozornosť sa venuje výskumným pracovníkom, ktorý sa k vedeckej kariére vracajú po istej prestávke.

Aké oblasti môžu byť financované?

O vnútroeurópske štipendiá pre kariérny rozvoj sa môžu uchádzať výskumní pracovníci zo všetkých oblastí vedeckého a technologického výskumu. Existuje však jedna výnimka: oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), nemôžu byť financované z týchto prostriedkov.

Na čo sa financovanie vzťahuje?

Financovanie zo schémy IEF sa poskytuje na pokročilé odborné vzdelávanie, ktoré môže zahŕňať získavanie nových a/alebo dodatočných zručností a vedomostí a cezhraničnú mobilitu. Odborné vzdelávanie sa zakladá na programe osobného kariérneho rozvoja, ktorý je dohodnutý medzi výskumným pracovníkom a odborným poradcom v hostiteľskej organizácii. Finančná podpora sa poskytuje počas 12 – 24 mesiacov (ekvivalent plného pracovného úväzku) pre individuálne projekty predložené skúsenými výskumnými pracovníkmi z členských štátov alebo pridružených krajín v spolupráci s hostiteľskou organizáciou z členského štátu alebo pridruženej krajiny.

Odborná príprava môže zahŕňať:

  • odborné vzdelávanie prostredníctvom výskumu, ktoré sa prostredníctvom individuálneho personalizovaného projektu uskutočňuje pod vedením odborného poradcu;
  • praktické odborné vzdelávanie zamerané na rozvoj vašich odborných (nové techniky alebo vybavenie) a doplnkových zručností (príprava žiadosti o financovanie, patentová žiadosť, riadenie projektu, koordinácia úloh, dozor nad technickým personálom atď.);
  • medziodvetvový alebo interdisciplinárny prenos vedomostí;
  • schopnosť vytvárania spolupráce
  • aktívne vedecké a finančné riadenie vášho vedeckého projektu;
  • rozvoj organizačných schopností prostredníctvom organizácie podujatí poskytujúcich odborné vzdelávanie a informácie.

Kto rozhoduje o poskytnutí financovania?

Výber žiadateľov o financovanie zo schémy IEF prebieha formou verejnej súťaže. Výber sa uskutočňuje prostredníctvom transparentného a nezávislého partnerského hodnotenia žiadostí, ktoré sa zakladá na sérii vopred určených kvalitatívnych kritérií.

Ako požiadať o financovanie?

Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Výzvy možno vyhľadať a návrhy možno odosielať prostredníctvom portálu pre účastníkov. Zoznam aktuálnych výzev akcií Marie Curie, ako aj užitočné rady nájdete v časti „Poslať žiadosť“ na tejto webovej lokalite.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuálne výzvy