Ścieżka nawigacji

Wewnątrzeuropejskie stypendia na rzecz rozwoju kariery (IEF) - Działania „Marie Curie”

© European Union

Jesteś doświadczonym naukowcem i szukasz stażu podoktorskiego? Złóż wniosek o grant w ramach programu IEF i skorzystaj z szansy zdobycia nowych kompetencji badawczych lub pracy w nowych dziedzinach. Program jest adresowany do naukowców chcących rozwijać swą karierę w Europie, jednak poza granicami ojczystego kraju.

Udział w programie IEF to doskonały sposób na poszerzenie horyzontów oraz polepszenie perspektyw kariery naukowej.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium IEF mogą starać się naukowcy przebywający w państwach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych. Kandydaci muszą mieć stopień naukowy doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej w pełnym wymiarze godzin zdobyte po uzyskaniu tytułu uprawniającego do podjęcia studiów doktoranckich. Z reguły projekt należy prowadzić w siedzibie organizacji przyjmującej naukowca w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym innym niż kraj pochodzenia. Wnioski naukowców powracających do wykonywania zawodu po przerwie będą traktowane ze szczególną uwagą.

Jakie dziedziny badań będą finansowane?

Projekty IEF mogą dotyczyć badań ze wszystkich dziedzin nauki i technologii. Jest tylko jeden wyjątek: nie będą finansowane dziedziny badań objęte traktatem EURATOM.

Jakie koszty zostaną pokryte?

W ramach IEF udzielane jest wsparcie finansowe na zaawansowane szkolenie. Może ono obejmować zdobywanie nowych lub dodatkowych umiejętności oraz mobilność międzynarodową. Szkolenie opiera się na indywidualnym planie rozwoju kariery uzgodnionym przez naukowca z promotorem w instytucji, która go przyjmuje. Wsparcie finansowe może być udzielane przez okres od 12 do 24 miesięcy (ekwiwalent pełnego czasu pracy) na realizację indywidualnych projektów przedstawionych przez doświadczonych naukowców z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych, w porozumieniu z instytucją przyjmującą w państwie UE lub kraju stowarzyszonym.

Rodzaje szkolenia mogą obejmować:

  • szkolenie poprzez bezpośredni udział w pracach badawczych pod nadzorem, realizowane jako projekt indywidualny
  • szkolenia praktyczne rozwijające umiejętności badawcze (takie jak korzystanie z nowych technik lub narzędzi) i inne (przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu lub wniosku patentowego, zarządzanie projektem, koordynacja zadań, nadzór nad personelem technicznym itp.)
  • przepływ wiedzy między różnymi sektorami i dyscyplinami naukowymi
  • zdolność budowania współpracy
  • aktywne zarządzanie swoim projektem badawczym, zarówno pod kątem naukowym, jak i finansowym
  • doskonalenie umiejętności organizacyjnych poprzez przygotowywanie szkoleń lub imprez popularyzacyjnych.

Kto decyduje?

Projekty IEF są wybierane w drodze otwartego konkursu. Niezależni eksperci kierujący się przejrzystymi zasadami oceniają zgłoszone projekty, stosując wcześniej przyjęte kryteria.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia można nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia można znaleźć na portalu dla uczestników, gdzie również można składać wnioski. Listę otwartych zaproszeń w ramach działań „Marie Curie” oraz praktyczne porady na temat składania wniosków można znaleźć w części „Złóż wniosek” na niniejszej stronie.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otwarte zaproszenia