Sökväg

Partnerskap och utbyten mellan näringslivet och den akademiska världen (IAPP)

© ESRF

Forskning och näringsliv måste samarbeta. Det gagnar både dem själva och samhället som helhet. För att kunna konkurrera internationellt behöver Europas näringsliv din forskning. Och du som forskar behöver de extra resurser som näringslivet kan bidra med.

IAPP-bidragen ska uppmuntra partnerskap och utbyten mellan näringslivet och den akademiska världen. De ska hjälpa offentliga och privata forskningsorganisationer att samarbeta. Samarbetspartner kan vara universitet och företag i alla former och storlekar.

IAPP-bidrag ges främst till gemensamma forskningsprojekt och syftar till att öka kunskapsutbytet mellan de kommersiella och de icke-kommersiella sektorerna.

Vem kan ansöka?

För att kunna söka IAPP-bidrag måste du föreslå ett projekt där minst ett universitet eller forskningscentrum och minst ett företag deltar. Medverkan av små och medelstora företag uppmuntras och kan öka dina chanser.

Det gemensamma projektet ska bygga på ett samarbetsprogram. Näringslivsparterna måste ha en kommersiell verksamhet. De måste med andra ord få huvuddelen av sina intäkter genom att konkurrera på marknaden. Även företagskuvöser, nystartade företag, avknoppade företag (spin-offs), riskkapitalföretag osv. är välkomna.

En annan förutsättning är att samarbetet sker över gränserna. För att kunna få IAPP-bidrag måste det föreslagna projektets deltagare komma från minst två olika EU-länder eller från minst ett EU-land plus ett associerat land. Även aktörer från tredjeland kan delta, men bara om tillräckligt många deltagare från EU-länder eller associerade länder ingår i partnerskapet.

Vilka ämnen kommer i fråga?

Alla vetenskapliga och tekniska forskningsområden av intresse för EU kommer i fråga för IAPP-bidrag. Ditt projekt bör främja ett strategiskt projekt för forskningssamarbete som kan samordnas av antingen en näringslivs- eller en universitetsdeltagare.

Det bör röra sig om ett långsiktigt samarbete där ni fullt ut utnyttjar all den kunskap och alla de samverkansvinster som partnerskapet kan ge. Enda undantaget är Euratomfördragets forskningsområden.

Vad finansieras?

Godkända IAPP-projekt får sina arbetskostnader ersatta till 100 procent. Bidraget betalas ut i fyra år.

Följande områden kan få bidrag:

  • Erfarenhets- och kunskapsutbyte genom olika former av utbyte av forskare mellan näringslivs- och universitetsparterna
  • Rekrytering av erfarna forskare utanför partnerskapet, för medverkan i kunskapsöverföringen eller forskarutbildningen
  • Nätverk, workshoppar och konferenser för externa forskare och för de deltagande parternas forskningspersonal

IAPP-programmet är inriktat på starka strategiska partnerskap. Det handlar om ett långsiktigt och riktat utbyte av kunskap och personal mellan den offentliga och den privata sektorn.

Vem bestämmer?

De bästa IAPP-förslagen väljs ut i ett öppet ansökningsförfarande. Urvalet sker genom en öppen och oberoende expertutvärdering på grundval av kompetens och med hjälp av en rad förutbestämda kriterier.

Hur ansöker man?

Genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Inbjudan till ansökan och inlämnande av förslag kan hittas på Deltagandeportalen. Ansökningsomgångarna hittar du under "Apply now" på Marie Curie-åtgärdernas webbplats, där du även kan läsa mer om själva åtgärderna.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Öppna ansökningar