Navigačný riadok

Partnerstvá a prepojenia medzi priemyselnou a akademickou sférou (IAPP)

© ESRF

Výskum a priemysel musia spolupracovať. Táto spolupráca neprinesie úžitok len im, ale aj celej spoločnosti. Aby sa Európa vedela presadiť na svetových trhoch, potrebuje kvalitný výskum. A dodatočné zdroje dokáže vede poskytnúť práve priemysel.

Preto sme v rámci akcií „Marie Curie” vytvorili schému Partnerstvá a prepojenia medzi priemyselnou a akademickou sférou (Industry-Academia Partnerships and Pathways, IAPP). Partnerstvá pomáhajú pri vytváraní spolupráce medzi verejným a súkromným výskumom. Ich členmi sú univerzity a spoločnosti rôznych foriem a veľkostí.

Táto schéma sa sústredí na spoločné výskumné projekty a jej cieľom je zintenzívnenie výmeny zručností medzi komerčnými a nekomerčnými sektormi.

Kto môže požiadať o financovanie zo schémy IAPP?

Aby ste mohli získať financovanie zo schémy IAPP, musí váš návrh zahŕňať jednu alebo viacero univerzít/výskumných ústavov alebo podnikov. Pokiaľ ide o podniky, odporúča sa účasť malých a stredných podnikov. Takže ak získate ich podporu pre svoj plán, stúpne vaša nádej na úspech.

Všetci partneri spolu navrhnú projekt založený na programe spoločnej spolupráce. Priemyselní partneri musia byť komerčnými spoločnosťami. Inými slovami, musí ísť o spoločnosti, ktoré vytvárajú väčšinu svojho zisku na voľnom trhu. Môže však ísť o inkubátory, nové firmy, osamostatnené spoločnosti, fondy rizikového kapitálu atď.

Cezhraničná spolupráca je ďalším povinným prvkom. K tomu, aby boli splnené všetky požiadavky, návrh projektu uchádzajúci sa o financovanie zo schémy IAPP musí zahŕňať partnerov z aspoň dvoch členských štátov EÚ alebo jedného členského štátu a jednej pridruženej krajiny. Partneri z tretích krajín sa takisto môžu zúčastniť projektu pod podmienkou, že v spolupráci je zastúpený dostatočný počet partnerov z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín.

Aké oblasti môžu byť financované?

Členovia tímu IAPP uvítajú návrhy zo všetkých oblastí vedeckého a technologického výskumu, ktoré sú v záujme EÚ. Váš projekt by mal presadzovať strategické výskumné partnerstvá, ktoré môžu byť koordinované súkromným alebo akademickým zúčastneným subjektom.

Dôraz by sa mal klásť na dlhodobú spoluprácu. V návrhu by sa mali naplno využiť zručnosti, znalosti a synergie, ktoré partnerstvo ponúka. Existuje však jedna výnimka: oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), nemôžu byť financované z týchto prostriedkov.

Na čo sa financovanie vzťahuje?

Mzdové náklady úspešných projektových návrhov IAPP budú financované v plnej výške. V prípade úspechu vám bude poskytnuté financovanie v dĺžke 4 rokov.

Financovanie je určené na podporu:

  • výmeny know–how a skúseností prostredníctvom dvojstranných alebo jednostranných vyslaní výskumného personálu medzi priemyselnými a akademickými partnermi;
  • náboru skúsených hosťujúcich výskumných pracovníkov, ktorí nie sú účastníkmi partnerstva a ktorí majú byť zahrnutí do prenosu vedomostí a/alebo do výskumného odborného vzdelávania;
  • vytvárania sietí a organizácie seminárov a konferencií, ktorých sa zúčastňujú externí vedeckí pracovníci a vlastný vedecký personál partnerov.

Schéma IAPP je hlavne o silných strategických partnerstvách. Ide v nej o nájdenie dlhodobej, cielenej výmeny znalostí a vytvorenie mobility medzi verejnými a súkromnými partnermi.

Kto rozhoduje o poskytnutí financovania?

Výber návrhov na financovanie zo schémy IAPP prebieha formou verejnej súťaže. Výber sa uskutočňuje prostredníctvom transparentného a nezávislého partnerského hodnotenia žiadostí, ktoré sa zakladá na sérii vopred určených kvalitatívnych kritérií.

Ako požiadať o financovanie?

Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Výzvy možno vyhľadať a návrhy možno odosielať prostredníctvom portálu pre účastníkov. Zoznam aktuálnych výzev akcií Marie Curie, ako aj užitočné rady nájdete v časti „Poslať žiadosť“ na tejto webovej lokalite.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuálne výzvy