Ścieżka nawigacji

Partnerstwa i ścieżki rozwoju współpracy między przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP)

© ESRF

Środowisko naukowe i świat biznesu muszą ze sobą ściśle współpracować. Przyniesie to korzyści zarówno im samym, jak i całemu społeczeństwu. Wyniki badań naukowych umożliwią europejskiemu przemysłowi skuteczne konkurowanie na światowych rynkach. Natomiast naukowcy będą mogli skorzystać z dodatkowych źródeł finansowania, które ma im do zaoferowania przemysł.

Dlatego w ramach działań „Marie Curie” buduje się partnerstwa i ścieżki rozwoju współpracy między przemysłem a uczelniami wyższymi (ang. Industry-Academia Partnerships and Pathways ─ IAPP). Ułatwiają one współpracę między publicznym i prywatnym sektorem badań. Partnerami mogą zostać uczelnie wyższe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa.

W ramach IAPP prowadzone są wspólne projekty badawcze służące efektywniejszej wymianie umiejętności między sektorem komercyjnym a niekomercyjnym.

Kto może ubiegać się o finansowanie?

Projekt IAPP musi obejmować współpracę jednego lub kilku uniwersytetów/ośrodków badawczych z co najmniej jednym przedsiębiorstwem. Za dodatkowy atut będzie uważany udział w projekcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wszystkie instytucje partnerskie opracowują razem projekt oparty na wspólnym programie współpracy. Partnerzy reprezentujący przemysł muszą prowadzić działalność na zasadach komercyjnych. Oznacza to, że muszą generować większość zysku w wyniku działalności gospodarczej, konkurując na rynku. Partnerami mogą również zostać firmy typu spin-off, firmy dopiero rozpoczynające działalność, inkubatory przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa z kapitałem podwyższonego ryzyka itp.

Innym koniecznym warunkiem jest międzynarodowy wymiar współpracy. Aby projekt IAPP kwalifikował się do wsparcia, muszą brać w nim udział partnerzy z co najmniej dwóch różnych państw członkowskich UE albo przynajmniej jedno państwo członkowskie plus jeden kraj stowarzyszony. Mogą do niego dołączyć również partnerzy z krajów trzecich, pod warunkiem że w projekcie uczestniczy już wystarczająca liczba państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych.

Jakie dziedziny badań będą finansowane?

O wsparcie w ramach IAPP mogą ubiegać się projekty ze wszystkich dziedzin badań naukowych i technologicznych, które mają znaczenie dla UE. Przedkładany projekt powinien promować strategiczne partnerstwo w zakresie badań, a koordynatorem może być uczestnik reprezentujący zarówno sektor przemysłowy, jak i uczelnię wyższą.

Projekt powinien być nastawiony na długotrwałą współpracę oraz pełne wykorzystanie umiejętności i współdziałanie instytucji partnerskich. Jest tylko jeden wyjątek: nie będą finansowane dziedziny badań objęte traktatem EURATOM.

Jakie koszty zostaną pokryte?

W przypadku projektów, które pomyślnie przejdą selekcję, koszty prac zostaną pokryte w 100 proc. Projekty te będą finansowane przez okres 4 lat.

Wsparcie obejmuje:

  • wymianę know-how i doświadczenia poprzez jednostronne lub dwustronne oddelegowanie pracowników naukowych do instytucji partnerskiej – przedsiębiorstwa lub uczelni wyższej
  • rekrutację doświadczonych naukowców spoza instytucji partnerskich w celu przeszkolenia pracowników naukowych lub umożliwienia przepływu wiedzy
  • nawiązywanie kontaktów, organizowanie warsztatów i konferencji z udziałem zarówno naukowców z zewnątrz, jak i z instytucji partnerskich.

Program IAPP skupia się przede wszystkim na budowaniu silnych partnerstw strategicznych. Ma on zachęcać do długoterminowej wymiany wiedzy między partnerami z sektora publicznego i prywatnego oraz sprzyjać mobilności ich personelu.

Kto decyduje?

Najlepsze projekty IAPP są wybierane w drodze otwartego konkursu. Niezależni eksperci kierujący się przejrzystymi zasadami oceniają zgłoszone projekty, stosując wcześniej przyjęte kryteria.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia można nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia można znaleźć na portalu dla uczestników, gdzie również można składać wnioski. Listę otwartych zaproszeń w ramach działań „Marie Curie” oraz praktyczne porady na temat składania wniosków można znaleźć w części „Złóż wniosek” na niniejszej stronie.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otwarte zaproszenia