Navigācijas ceļš

Uzņēmumu un augstskolu partnerības un projekti (IAPP)

© ESRF

Zinātniekiem un uzņēmējiem ir jāstrādā roku rokā pašu un visas sabiedrības labā. Lai Eiropas rūpniecība varētu konkurēt pasaules tirgū, tai ir vajadzīgi jūsu pētījumu augļi. Savukārt jums ir vajadzīgi papildu līdzekļi, kurus var sniegt rūpniecība.

Tāpēc ar Marijas Kirī vārdā nosauktajiem pasākumiem gādāts par uzņēmumu un augstskolu patnerībām un projektiem (IAPP). Tās palīdz publiskām un privātām struktūrām kopīgi īstenot pētījumus. Partneri var būt visu veidu un lielumu augstskolas un uzņēmumi.

Pievēršoties kopīgiem pētniecības projektiem, IAPP tiecas strauji kāpināt prasmju apmaiņu starp komerciālo un nekomerciālo sektoru.

Kas var pieteikties?

Lai varētu saņemt IAPP, jūsu priekšlikumā jābūt ietvertai vienas vai vairāku augstskolu/pētniecības centru un viena vai vairāku uzņēmumu sadabībai. Īpaši atbalstām mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) līdzdalību. Ja jūsu projektā būs paredzēts iesaistīt MVU, to, iespējams, uzskatīs par priekšrocību.

Visi partneri kopīgi ierosina projektu, kura pamatā ir kopīga sadarbības programma. Rūpniecību pārstāvošo partneru darbībai ir jābūt komerciālai. Tas nozīmē, ka viņiem ir jāpārstāv uzņēmumi, kas lielāko daļu naudas nopelna, konkurējot tirgū. Tomēr šādi uzņēmumi var būt biznesa inkubatori, jauni uzņēmumi, institūciju ietvaros izveidoti uzņēmumi (“spin-off” uzņēmumi), riska kapitāla sabiedrības u.c.

Pārrobežu sadarbība ir vēl viena obligāta prasība. IAPP projekta priekšlikumu pieņems tikai tad, ja to būs iesnieguši partneri, kas nāk no vismaz divām dažādām ES dalībvalstīm vai arī vismaz vienas dalībvalsts un vienas asociētās valsts. Partneri no ārpussavienības valstīm arī var iesaistīties ar nosacījumu, ka partnerībā pietiekamā skaitā ir pārstāvētas arī ES dalībvalstis vai asociētās valstis.

Kādām tēmām var saņemt finansējumu?

IAPP komanda aicina iesniegt priekšlikumus jebkurā zinātnes un tehnoloģiskās pētniecības jomā, kura interesē ES. Jūsu projektam ir jāsekmē stratēģiska pētniecības partnerība, kuru var koordinēt kā komerciāls, tā nekomerciāls dalībnieks.

Projektam būtu arī jāparedz ilgtermiņa sadarbība, kā arī pilnībā jāizmanto parnerībā pieejamās prasmes un sinerģija. Tomēr ir viens izņēmums — nevar finansēt pētniecības jomas, uz kurām attiecas EURATOM līgums.

Kādi ir šī finansējuma nosacījumi?

Sekmīgie IAPP projektu priekšlikumi saņem darbaspēka izmaksu finansējumu 100% apmērā. Ja jūsu projektu izraudzīs, finansējumu saņemsit 4 gadus.

IAPP mērķi ir šādi:

  • zinātības un pieredzes apmaiņa, pateicoties divpusējiem vai vienpusējiem zinātnieku norīkojumiem darbā starp komerciāliem un nekomerciāliem partneriem,
  • partnerībā neiesaistītu pieredzējušu zinātnieku pieņemšana darbā, lai sekmētu zināšanu tālāknodošanu un/vai zinātnieku apmācību,
  • sadarbības tīkli, semināri un konferences, kurās piedalās pieaicināti zinātnieki, kā arī pašu partneru zinātniskais personāls.

IAPP programma ir domāta stipru stratēģisku partnerību mērķtiecīgai veidošanai. Tā tiecas panākt zināšanu tālāknodošanu un darbinieku mobilitāti starp sabiedriskā un privātā sektora partneriem.

Kurš lemj?

Vislabākos IAPP pieteikumus atlasa atklātā konkursā. Komisija pieteikumus pārredzamā veidā un neatkarīgi novērtēs, pamatojoties uz vairākiem iepriekš definētiem kritēriju kopumiem.

Kā pieteikties?

Pieteikumus iesniedz tikai izsludinātiem konkursiem. Ar konkursiem var iepazīties un priekšlikumus var iesniegt Dalībnieku portālā. Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu aktuālo konkursu saraksts un derīgi padomi atrodami šīs vietnes sadaļā „Pieteikšanās”.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuālie konkursi