Navigointipolku

Yritysten ja tiedelaitosten yhteiset toimintamuodot ja kumppanuudet (IAPP)

© ESRF

Tutkimus ja elinkeinoelämä ovat riippuvaisia toinen toistaan. Niiden yhteistyöstä hyötyy koko yhteiskunta. Euroopan tuotantotalous tarvitsee tieteenharjoittajien panosta ja uusia tutkimustuloksia säilyttääkseen kilpailukykynsä maailmanmarkkinoilla. Tiedemaailma taas tarvitsee resursseja, joita liike-elämä voi tarjota.

Tämän vuoksi Marie Curie -toimilla edistetään myös yritysten ja tiedelaitosten yhteisiä toimintamuotoja ja kumppanuuksia (IAPP, Industry-Academia Partnerships and Pathways). Tavoitteena on tukea julkisen ja yksityisen sektorin välistä tutkimusyhteistyötä. Yhteistyöhön voivat osallistua erityyppiset ja -kokoiset korkeakoulut ja yritykset.

IAPP-rahoitusta annetaan yhteisiin tutkimushankkeisiin, joissa kaupallisen ja ei-kaupallisen alan edustajat voivat oppia toisiltaan.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

IAPP-rahoituksen saaminen edellyttää, että mukana on vähintään yksi korkeakoulu/tutkimuskeskus ja vähintään yksi yritys. Erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) kannustetaan osallistumaan yhteistyöhön. Pk-yrityksen mukanaolo voi siis olla hakemukselle eduksi.

Yhteistyökumppanit esittävät yhdessä yhteiseen työohjelmaan perustuvaa hanketta. Yritysmaailman edustajien toiminnan on oltava perusteiltaan kaupallista, eli niiden on oltava yrityksiä, jotka saavat suurimman osan tuloistaan kilpailemalla markkinoilla. Tällaisia yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi yrityshautomot, aloittelevat yritykset, spin-off-yritykset ja riskipääomayritykset.

Yhteistyön on oltava valtioiden rajat ylittävää. IAPP-hanke-ehdotuksen esittäjinä on oltava yhteistyökumppaneita vähintään kahdesta eri EU-maasta tai vaihtoehtoisesti vähintään yhdestä EU-maasta ja yhdestä assosioituneesta maasta. Tämän vähimmäisvaatimuksen lisäksi yhteistyökumppaneita voi olla muistakin maista.

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

IAPP-rahoitusta voi hakea EU:n kannalta merkittävällä tieteen- ja teknologianalalla tehtävään tutkimukseen. Hankkeen on edistettävä strategista tutkimuskumppanuutta, jota koordinoi hankkeeseen osallistuvista osapuolista joko yritys tai tiedelaitos.

Hankkeessa on lisäksi painotettava pidemmän aikavälin yhteistyötä ja hyödynnettävä yhteistyökumppanien eri osaamisalueita ja niiden synergiaa. On kuitenkin huomattava, että Euratomin perustamissopimuksen kattamille tieteenaloille ei myönnetä rahoitusta.

Mitä rahoitus kattaa?

IAPP-rahoitus voi kattaa työvoimakustannukset kokonaan. Rahoitusta voi saada neljäksi vuodeksi.

IAPP-rahoituksella tuetaan

  • taitotiedon ja kokemusten vaihtamista – joko kahden- tai yhdensuuntaiset vaihdot, joissa tutkimushenkilökuntaa siirtyy tilapäisesti yrityksistä korkeakouluihin tai päinvastoin
  • yhteistyökumppaneihin kuulumattomien kokeneiden tutkijoiden rekrytointia tiedonvaihtoa ja/tai tutkijoiden koulutusta varten
  • verkostoitumista, työpajoja ja konferensseja, joihin osallistuu sekä yhteistyökumppanien omaa tutkimushenkilökuntaa että ulkopuolisia tutkijoita.

IAPP-ohjelman keskeisenä tavoitteena on luoda tiiviitä strategisia kumppanuussuhteita. Sillä halutaan edistää pitkän aikavälin yhteistyötä, johon kuuluu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppaneiden välistä tietojen ja henkilöstön vaihtoa.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

IAPP-rahoitus myönnetään avoimen kilpailun perusteella. Ehdotusten paremmuusjärjestys määritellään avoimessa ja puolueettomassa vertaisarvioinnissa, jossa käytetään ennalta määrättyjä kriteerejä.

Kuinka hakemus tehdään?

Ehdotukset tehdään ehdotuspyynnön perusteella.
Ehdotuspyynnöt ovat tällä sivustolla ja ehdotukset jätetään sinne: Participant portal. Avoimet Marie Curie –ehdotuspyynnöt ja muuta hyödyllistä tietoa on sivuston kohdassa “Hae nyt”.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avoimet ehdotuspyynnöt