Διαδρομή πλοήγησης

Εταιρικές σχέσεις και δίοδοι επικοινωνίας μεταξύ της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων (IAPP)

© ESRF

Τα πανεπιστήμια και η βιομηχανία πρέπει να συνεργάζονται στενά, τόσο για το δικό τους καλό όσο και για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται τους καρπούς της έρευνάς σας για να είναι ανταγωνιστική στις αγορές του πλανήτη, κι εσείς χρειάζεστε πόρους τους οποίους μπορεί να σας διαθέσει η βιομηχανία.

Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς στις δράσεις “Μαρία Κιουρί” έχουμε αναλάβει τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και διόδων επικοινωνίας μεταξύ της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων (IAPP), οι οποίες θα βοηθήσουν στη συνεργασία ανάμεσα σε κρατικούς και ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς. Στους εταίρους περιλαμβάνονται πανεπιστήμια και εταιρείες κάθε μορφής και μεγέθους.

Εστιάζοντας σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, οι IAPP στοχεύουν στη μεγαλύτερη ανταλλαγή δεξιοτήτων μεταξύ του εμπορικού και του μη εμπορικού τομέα.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Για να είναι επιλέξιμη για IAPP, η πρότασή σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα πανεπιστήμια /ερευνητικά κέντρα και μια ή περισσότερες επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σας συμφέρει να συμπεριλάβετε τέτοιες επιχειρήσεις.

Όλοι οι εταίροι συνεννοούνται και προτείνουν σχέδιο βασιζόμενο σε κοινό πρόγραμμα συνεργασίας. Οι εταίροι του κλάδου πρέπει να λειτουργούν σε εμπορική βάση, δηλαδή, να είναι εταιρείες που αποκομίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους ανταγωνιζόμενες στην ελεύθερη αγορά. Σε αυτές μπορεί ωστόσο να περιλαμβάνονται φυτώρια επιχειρήσεων, νεοσύστατες επιχειρήσεις, τεχνοβλαστοί, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, κ.λπ.

Η πρότασή σας πρέπει επίσης να ενισχύει τη διασυνοριακή συνεργασία. Για να είναι επιλέξιμη για σχέδιο IAPP πρέπει να υποβάλλεται από εταίρους εγκατεστημένους σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος και μία συνδεδεμένη χώρα. Εταίροι τρίτων χωρών μπορούν επίσης να συμμετάσχουν, αλλά μόνον αν στη συνεργασία συμμετέχουν αρκετοί εταίροι από κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες.

Ποιοι τομείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Η ομάδα IAPP αποδέχεται προτάσεις για όλους τους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που ενδιαφέρουν την ΕΕ. Το σχέδιό σας θα πρέπει να προωθεί μια στρατηγική εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας, συντονιζόμενη από συμμετέχοντα φορέα του βιομηχανικού ή του ακαδημαϊκού τομέα.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη συνεργασία και να αξιοποιεί πλήρως όλες τις δεξιότητες και τις συνέργειες που διαθέτει η συγκεκριμένη εταιρική σχέση. Ωστόσο, υπάρχει μία εξαίρεση: δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικοί τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη Ευρατόμ.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Οι επιλεγόμενες προτάσεις για σχέδια IAPP λαμβάνουν χρηματοδότηση 100% για το κόστος εργασίας, και για διάστημα 4 ετών.

Η χρηματοδότηση αυτή προορίζεται για:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πείρας μέσω ανταλλαγών ή απλών αποσπάσεων ερευνητικού προσωπικού μεταξύ εταίρων του βιομηχανικού ή του ακαδημαϊκού τομέα.
  • Πρόσληψη έμπειρων ερευνητών εκτός των μερών της εταιρικής σχέσης, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τη μεταφορά γνώσης ή/και την κατάρτιση ερευνητών
  • Δικτύωση, εργαστήρια και συνέδρια με τη συμμετοχή εξωτερικών ερευνητών καθώς και του ερευνητικού προσωπικού των εταίρων.

Το πρόγραμμα IAPP στοχεύει κυρίως σε ισχυρές στρατηγικές εταιρικές σχέσεις. Επιδιώκει την επί μακρόν στοχοθετημένη ανταλλαγή γνώσεων και την κινητικότητα του προσωπικού μεταξύ εταίρων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ποιος αποφασίζει;

Οι καλύτερες προτάσεις για το πρόγραμμα IAPP επιλέγονται με γενικό διαγωνισμό. Η επιλογή γίνεται με διαφανή, ανεξάρτητη αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, με βάση αξιοκρατικά και εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια.

Πώς θα υποβάλλω αίτηση;

Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant portal). Κατάλογο των ανοικτών προκλήσεων Δράσεων Μαρία Κιουρί και χρήσιμες συμβουλές θα βρείτε στην ενότητα «Υποβάλετε αίτηση τώρα» αυτού του ιστότοπου.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Ανοικτές προσκλήσεις