Cesta

Partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí a jejich propojení (IAPP)

© ESRF

Výzkum a podniky musí spolupracovat. Nejen pro jejich vlastní dobro, ale pro dobro celé společnosti. Aby mohl evropský průmysl konkurovat na světových trzích, potřebuje výsledky vašeho výzkumu. Vy zase potřebujete další zdroje, které může průmysl nabídnout.

Proto v rámci akcí „Marie Curie” budujeme partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí a jejich propojení (IAPP). Tato partnerství slouží k tomu, aby veřejný a soukromý výzkum spolupracovaly. Mezi partnery jsou univerzity a podniky různých velikostí.

IAPP se zaměřují na společné výzkumné projekty a snaží se podporovat výměnu dovedností mezi komerčním a nekomerčním sektorem.

Kdo může o grant zažádat?

Abyste mohli zažádat o IAPP, musí váš návrh zahrnovat jednu nebo více univerzit / výzkumných středisek a jeden nebo více podniků. Žádoucí je zejména účast malých a středních podniků, což zvyšuje šanci vaší žádosti.

Všichni partneři společně navrhnou projekt založený na programu kolektivní spolupráce. Průmysloví partneři musí fungovat na komerčním základě. Musí to být tedy firmy, které většinu svých peněz vydělávají volnou soutěží. Může se však jednat také o tzv. podnikatelské líhně, začínající podniky, sesterské společnosti, společnosti rizikového kapitálu apod.

Další podmínkou je přeshraniční spolupráce. Aby byla žádost o IAPP platná, musí návrh projektu pocházet od partnerů z nejméně dvou členských států EU, nebo z alespoň jednoho členského státu a z jedné přidružené země. Připojit se mohou i partneři z třetích zemích, ale pouze za podmínky, že je v partnerství zastoupeno dostatečné množství států EU či přidružených zemí.

Jaký druh výzkumu má nárok získat grant?

Tým IAPP přijímá návrhy ze všech oblastí vědeckého a technologického výzkumu, o které má EU zájem. Váš projekt by měl podpořit strategické partnerství ve výzkumu, které může koordinovat průmyslový nebo akademický účastník tohoto partnerství.

Projekt by se měl také zaměřit na dlouhodobou spolupráci a plně využít všechny dovednosti a součinnost partnerství. Jedinou výjimkou je výzkum, který spadá pod smlouvu EURATOM.

Jak lze grant využít?

Úspěšný projekt IAPP obdrží 100% financování zaměstnaneckých nákladů. Pokud bude váš projekt vybrán, obdržíte prostředky na 4 roky.

Prostředky lze použít na:

  • výměnu know-how a zkušeností prostřednictvím jednostranné nebo oboustranné výměny výzkumných pracovníků mezi průmyslovými a akademickými partnery
  • nábor zkušených výzkumných pracovníků mimo partnerství, aby se podíleli na výměně znalostí nebo školení výzkumných pracovníků
  • budování kontaktů, semináře a konference, kterých se mohou účastnit výzkumní pracovníci z partnerství i externí vědečtí pracovníci.

Hlavním úkolem programu IAPP je budování silných strategických partnerství, dlouhodobá výměna znalostí a mobilita zaměstnanců mezi partnery ve veřejném a soukromém sektoru.

Kdo o přidělení grantu rozhoduje?

Žádosti o IAPP se vybírají v otevřeném výběrovém řízení. Výběr probíhá prostřednictvím transparentního, nezávislého posudku, který k výběru nejlepších projektů používá řadu předem stanovených kritérií.

Jak lze podat žádost?

Návrhy se předkládají v reakci na výzvu k předkládání návrhů. Výzvy najdete na portálu pro účastníky (Participant portal), prostřednictvím něhož je také možné podávat návrhy. Seznam otevřených výzev Akcí Marie Curie a užitečné rady najdete na těchto stránkách v části „Zažádat nyní“.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otevřené výzvy