Навигационна пътека

Партньорства и мостове между промишлеността и академичната общност (IAPP)

© ESRF

Изследователите и бизнесът трябва да работят заедно. За тяхно добро и за доброто на обществото като цяло. За да се конкурира на световните пазари, европейската индустрия се нуждае от вашите научни изследвания. А вие се нуждаете от допълнителните ресурси, които индустрията може да осигури.

Затова ние от дейности „Мария Кюри” изграждаме партньорства и мостове между промишлеността и академичната общност (IAPP). Те помагат на изследователите от публичния и частния сектор да работят заедно. Партньори могат да са университети и предприятия от всякакъв вид и размер.

IAPP е съсредоточена върху съвместни изследователски проекти и е насочена към увеличаване на обмена на умения между стопанския и нестопанския сектор.

Кой може да кандидатства?

За да отговаря на критериите за финансиране по IAPP, вашето предложение трябва да включва един или повече университета/ изследователски центъра и едно или повече предприятия. По отношение на бизнеса - насърчава се участието на малки и средни предприятия (МСП). Следователно привличането им за участие може да се окаже във ваша полза.

Всички партньори трябва да се съберат и да предложат проект въз основа на съвместна програма за сътрудничество. Партньорите от промишлеността трябва да извършват стопанска дейност. С други думи, те трябва да са компании, които печелят по-голямата част от парите си, като се конкурират на пазара. Сред тях обаче могат да са бизнес инкубатори, новосъздадени предприятия, отделени от по-големи компании фирми, дружества за рисков капитал и др.

Трансграничното сътрудничество е друго задължително условие. За да отговаря на изискванията, вашето предложение по IAPP трябва е представено от партньори от най-малко две различни страни от ЕС или от поне една страна от ЕС плюс една асоциирана страна. Партньори от трети страни също могат да се присъединят, но само ако в партньорството участват достатъчно представители от ЕС или асоциираните държави.

Кои теми се финансират?

Екипът по IAPP приветства предложения от всички научни и технологични изследователски области от интерес за ЕС. Чрез вашия проект трябва да се организира стратегическо партньорство за научни изследвания, което може да бъде координирано от участник от промишлеността или от академичните среди.

Проектът също така трябва да е с акцент върху дългосрочното сътрудничество и чрез него в пълна степен да се оползотворяват всички умения и синергични взаимодействия в рамките на партньорството. Съществува обаче едно изключение – не се предоставя финансиране в научноизследователски области, обхванати от Договора за Евратом.

Какво покрива финансирането?

Одобрените предложения за проекти по IAPP получават 100% финансиране на разходи за труд. Ако вашият проект бъде избран, ще получавате средства за период от 4 години.

Те са за подкрепа на:

  • обмен на ноу-хау и опит чрез обмен на изследователи, посредством двупосочни или еднопосочни командировки, между промишлените и академичните партньорски организации
  • привличане от организации, които не са партньори по проекта, на опитни изследователи, които да участват в трансфера на знания и/ или обучение на изследователите
  • дейности по изграждане на мрежи, работни срещи и конференции с участието на външни изследователи, както и на изследователите от партньорските организации.

Смисълът от програма IAPP е в създаването на трайни стратегически партньорства. Нейни цели са дългосрочният, целеви обмен на знания и мобилността на персонала между партньорите от обществения и частния сектор.

Кой решава?

Най-добрите предложенията по IAPP се подбират чрез открит конкурс. Подборът се осъществява чрез прозрачна и независима партньорска оценка, основана на най-добрите практики и набор от предварително определени критерии.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Поканите могат да бъдат намерени, а предложенията да бъдат подадени чрез Портала на участниците. Списък на актуални покани за дейности „Мария Кюри“ и полезни съвети можете да намерите в раздела „Кандидатствайте сега“ на този уебсайт.

Radiography of the Past

Meet our fellows

Radiography of the Past

The Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways project RADIO-PAST, studies "non-destructive" approaches to complex archaeological sites.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Открити покани