Navigačný riadok

Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (COFUND)

© European Union

Medzinárodnou mobilitou sa pre výskumných pracovníkov otvárajú nové možnosti.

Dodatočné financovanie k existujúcim alebo novým regionálnym a národným štipendijným programom pre odborné vzdelávanie vedeckých pracovníkov a rozvoj ich kariéry je možné získať v rámci akcií „Marie Curie”. Schému COFUND je možné využiť aj na podporu a posilnenie existujúcich a nových medzinárodných programov.

Kto môže požiadať o spolufinancovanie?

O financovanie zo zdrojov schémy COFUND môžu žiadať verejné alebo súkromné subjekty, ktoré sú zodpovedné za financovanie a manažment štipendií a výskumných vzdelávacích programov. Môže ísť o ministerstvá, výskumné akadémie alebo agentúry, medzinárodné organizácie ale aj iné podobné inštitúcie s verejnými úlohami, akými sú napríklad univerzity.

Aké oblasti môžu byť spolufinancované?

Zo zdrojov nástroja COFUND je možné financovať všetky oblasti výskumu a výskumného odborného vzdelávania za predpokladu, že je v nich obsiahnutý prvok cezhraničnej mobility. Programy COFUND môžu pokrývať niekoľko alebo všetky výskumné oblasti alebo môžu byť obmedzené na konkrétnu oblasť. Existuje však jedna výnimka: oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM), nemôžu byť financované z týchto prostriedkov.

Na čo sa spolufinancovanie vzťahuje?

Účastníci schémy COFUND predložia na spolufinancovanie viacročné návrhy konkrétnych štipendijných/výskumných vzdelávacích programov. Tieto programy musia byť dostupné pre skúsených výskumných pracovníkov a musia obsahovať prvok cezhraničnej mobility aspoň v jednej forme – napr. prijímanie alebo vysielanie vedeckých pracovníkov alebo ich opätovné začlenenie do profesionálneho výskumu v Európe. Programy sú financované do výšky 40 % nákladov spojených s účasťou výskumných pracovníkov na programe, pričom maximálna výška príspevku EÚ pre danú výzvu je 10 mil. EUR na organizáciu. Vybrané programy sú spolufinancované počas 24 – 60 mesiacov.

Kto rozhoduje o schválení spolufinancovania?

Výber žiadostí o spolufinancovanie prebieha formou transparentného a nezávislého partnerského hodnotenia. Medzi posudzované kritériá patria: kvalita hodnotiaceho procesu používaného pri výbere výskumných pracovníkov z hľadiska transparentnosti a nediskriminácie, kvalita mechanizmu partnerského posudzovania, manažment, funkčnosť procesu podávania žiadosti z hľadiska používateľa a prínos programu vo vzťahu ku kariérnemu rozvoju zúčastnených výskumných pracovníkov.

Ako požiadať o financovanie?

Návrhy sa predkladajú na základe výzvy na predkladanie návrhov. Výzvy možno vyhľadať a návrhy možno odosielať prostredníctvom portálu pre účastníkov. Zoznam aktuálnych výzev akcií Marie Curie, ako aj užitočné rady nájdete v časti „Poslať žiadosť“ na tejto webovej lokalite.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuálne výzvy