Ścieżka nawigacji

Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych (COFUND)

© European Union

Mobilność międzynarodowa otwiera przed pracownikami naukowymi nowe perspektywy zawodowe.

Aby zachęcić ich do pracy również poza granicami własnego kraju, w ramach działań „Marie Curie” program COFUND (ang. Co-funding of Regional, National and International Programmes) oferuje dofinansowanie zarówno już działających, jak i nowych regionalnych i krajowych programów stypendialnych umożliwiających naukowcom dalsze kształcenie się i rozwój kariery. Możliwe jest również dofinansowanie kontynuowanych i nowych programów międzynarodowych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach programu COFUND mogą starać się podmioty publiczne i prywatne odpowiedzialne za finansowanie i prowadzenie programów stypendialnych lub szkoleniowo-badawczych. Mogą to być ministerstwa, instytucje i agencje badawcze oraz organizacje międzynarodowe, ale także inne podobne instytucje realizujące cele publiczne, takie jak uniwersytety.

Jakie dziedziny badań będą współfinansowane?

Wsparcie w ramach COFUND dotyczy wszystkich dziedzin badań i szkoleń naukowych, o ile spełniony jest warunek mobilności międzynarodowej. Programy współfinansowane w ramach COFUND mogą obejmować kilka wybranych lub wszystkie dziedziny badań bądź też mogą być ograniczone do konkretnej dziedziny. Jest tylko jeden wyjątek: nie będą finansowane dziedziny badań objęte traktatem EURATOM.

Jakie koszty zostaną pokryte?

Zainteresowane podmioty składają wnioski o dofinansowanie wieloletnich projektów dotyczących konkretnych programów stypendialnych lub badawczo-szkoleniowych. Zgłoszone programy powinny być otwarte dla doświadczonych naukowców i muszą uwzględniać przynajmniej jedną formę mobilności międzynarodowej (przyjazdy i wyjazdy naukowców lub działanie umożliwiające ich reintegrację zawodową po powrocie do Europy). Kwalifikujące się programy otrzymają dofinansowanie w wysokości 40 proc. kosztów stypendiów, przy czym maksymalny wkład UE wynosi 10 mln euro na organizację i na zaproszenie do składania wniosków. Programy, które przejdą selekcję, będą współfinansowane przez okres od 24 do 60 miesięcy.

Kto decyduje?

Projekty są wybierane w drodze oceny dokonywanej przez niezależnych ekspertów kierujących się przejrzystymi zasadami. W procesie oceny brane są pod uwagę następujące kryteria: przede wszystkim jakość procesu selekcji stypendystów pod względem przestrzegania zasad przejrzystości i równego traktowania, jakość oceny ekspertów, zdolności w zakresie zarządzania, przystępność procedur składania wniosków oraz korzyści z programu dla rozwoju kariery uczestniczących w nim naukowców.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia można nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia można znaleźć na portalu dla uczestników, gdzie również można składać wnioski. Listę otwartych zaproszeń w ramach działań „Marie Curie” oraz praktyczne porady na temat składania wniosków można znaleźć w części „Złóż wniosek” na niniejszej stronie.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otwarte zaproszenia