Navigatsioonitee

Piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste programmide kaasrahastamise toetus (COFUND)

© European Union

Riikidevaheline liikuvus avab teadlastele uued silmapiirid.

Selleks et julgustada teadlaste piiriülest liikuvust, on Marie Curie meetmete raames võimalik saada lisarahastamist olemasolevatele või uutele piirkondlikele ja riiklikele teaduskoolitusele ning karjääriarendamisele suunatud stipendiumprogrammidele. COFUNDi raames võib samuti toetada ja tugevdada olemasolevaid ning uusi rahvusvahelisi programme.

Kes võivad taotleda?

COFUNDi raames võivad kaasrahastamist taotleda avalik- või eraõiguslikud asutused, kes vastutavad stipendiumide või teaduskoolitusprogrammide rahastamise ja haldamise eest. Nendeks võivad olla ministeeriumid, teadusakadeemiad või agentuurid, rahvusvahelised organisatsioonid, kuid ka muud sarnased avalik-õigusliku missiooniga asutused, näiteks ülikoolid.

Milliseid valdkondi rahastatakse?

Kõikide teadustöö ja teaduskoolituse valdkondade esindajad võivad saada toetust COFUNDi raames, eeldusel, et on kaasatud piiriülese liikuvuse element. COFUNDi programmid võivad hõlmata mitut või kõiki teadusuuringute valdkondi või need võivad olla piiritletud ühe konkreetse valdkonnaga. On ainult üks erand: EURATOMi lepinguga hõlmatud teadustöö valdkonnad ei kuulu rahastamisele kõnealuse stipendiumprogrammi raames.

Millist tegevust rahastatakse?

COFUNDi raames kaasrahastamise taotlejad esitavad konkreetseid stipendium-/teaduskoolituse programme käsitlevad mitmeaastased ettepanekud. Need programmid peavad olema avatud kogenud teadlastele ning need peavad hõlmama vähemalt üht riikidevahelise liikuvuse vormi, näiteks teadlaste Euroopasse suunatud või Euroopast välja suunatud liikuvus või meetmed, mis käsitlevad teadlaste taasintegreerimist teadustöösse Euroopas. Abikõlblikke programme kaasrahastatakse 40% ulatuses nende stipendiumikuludest, mis teeb maksimaalseks ELi panuseks 10 miljonit eurot ühele organisatsioonile ühe konkursikutse kohta. Väljavalitud programme kaasrahastatakse 24–60 kuu vältel.

Kes otsustab?

COFUNDi taotlused valitakse välja läbipaistva, sõltumatu eksperdihinnangu alusel. Kriteeriumid, mida hindamise käigus vaadeldakse, on järgmised: stipendiumisaajate väljavalimise hindamisprotsessi kvaliteet, mille juures võetakse arvesse läbipaistvuse ja taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtteid; eksperdihinnangute kvaliteet; juhtimissuutlikkus; kohaldamisprotsessi kasutajasõbralikkus ning programmist saadav kasu selles osalevate teadlaste karjääriarendamise seisukohast.

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse pärast konkursikutse avaldamist. Konkursikutsed avaldatakse ja taotlusi saab esitada osaleja portaali kaudu. Avatud Marie Curie konkursikutsete loetelu ja kasulikku teavet meetmete kohta leiate selle veebisaidi osas „Taotlege kohe”.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avatud konkursikutsed