Διαδρομή πλοήγησης

Συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND)

© European Union

Η κινητικότητα στο διεθνή χώρο ανοίγει νέους ορίζοντες στους ερευνητές.

Για να ενθαρρύνουν τη μετακίνηση των ερευνητών εκτός της χώρας τους, οι δράσεις “Μαρία Κιουρί” προσφέρουν πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για υφιστάμενα ή νέα περιφερειακά και εθνικά προγράμματα υποτροφιών ερευνητικής κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης. Οι χρηματοδοτήσεις COFUND μπορούν επίσης να στηρίξουν και να ενισχύσουν υφιστάμενα και νέα διεθνή προγράμματα.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση COFUNDδημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς αρμόδιοι για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση υποτροφιών ή προγραμμάτων ερευνητικής κατάρτισης, για παράδειγμα, υπουργεία, ερευνητικά ιδρύματα ή οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί ή άλλοι φορείς δημοσίου συμφέροντος, όπως πανεπιστήμια.

Ποιοι τομείς μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν;

Για χρηματοδότηση COFUND είναι επιλέξιμοι όλοι οι τομείς έρευνας και ερευνητικής κατάρτισης, υπό τον όρο ότι θα υπάρχει μετακίνηση εκτός συνόρων. Τα προγράμματα COFUND μπορούν να καλύψουν ορισμένους ή όλους τους τομείς έρευνας ή να περιοριστούν σε συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, υπάρχει μία εξαίρεση: δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικοί τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη Ευρατόμ.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Οι συμμετέχοντες στις χρηματοδοτήσεις COFUND υποβάλλουν προτάσεις συγχρηματοδότησης για συγκεκριμένα πολυετή προγράμματα υποτροφιών/ ερευνητικής κατάρτισης. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να απευθύνονται σε έμπειρους ερευνητές και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα είδος διακρατικής κινητικότητας, όπως μετακίνηση ερευνητών από ή προς μια χώρα, ή την επανένταξή τους στο ερευνητικό δυναμικό της Ευρώπης μετά μια τέτοια μετακίνηση. Στα επιλέξιμα προγράμματα το 40 % των δαπανών υποτροφίας καλύπτεται από συγχρηματοδότηση, ενώ η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ είναι 10 εκατ. ευρώ για κάθε οργανισμό ανά πρόσκληση. Η συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων διαρκεί από 24 έως 60 μήνες.

Ποιος αποφασίζει;

Η επιλογή των προτάσεων για το πρόγραμμα COFUND γίνεται με διαφανή, ανεξάρτητη αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες. Στα κριτήρια που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση περιλαμβάνονται τα εξής: η ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των υποτρόφων, από πλευράς διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, η ποιότητα της αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες, η ικανότητα διαχείρισης του προγράμματος, η ευκολία της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και η αποκόμιση οφελών από το πρόγραμμα όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη των ερευνητών που συμμετέχουν σ' αυτό.

Πώς θα υποβάλλω αίτηση;

Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant portal). Κατάλογο των ανοικτών προκλήσεων Δράσεων Μαρία Κιουρί και χρήσιμες συμβουλές θα βρείτε στην ενότητα «Υποβάλετε αίτηση τώρα» αυτού του ιστότοπου.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Ανοικτές προσκλήσεις