Cesta

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND)

© European Union

Studijní pobyty v zahraničí nabízejí výzkumným pracovníkům nové možnosti.

Akce „Marie Curie” za tím účelem nabízejí dodatečné finanční prostředky ke stávajícím či novým regionálním a národním stipendiím na školení a profesní rozvoj v oblasti výzkumu. Tyto prostředky lze také použít pro stávající a nové mezinárodní programy.

Kdo může o grant zažádat?

O COFUND mohou zažádat veřejné nebo soukromé subjekty, které odpovídají za financování a řízení stipendijních a školících programů v oblasti výzkumu. Může se jednat o ministerstva, výzkumné ústavy či agentury, mezinárodní organizace nebo jiné veřejné subjekty, jako jsou třeba univerzity.

Jaký druh výzkumu lze spolufinancovat?

COFUND lze použít pro všechny oblasti výzkumu a školení za předpokladu, že výzkumný pracovník pracuje v cizí zemi. Programy v rámci COFUND mohou zahrnovat několik nebo všechny oblasti výzkumu nebo se mohou omezit pouze na určitou oblast. Jedinou výjimkou je výzkum, který spadá pod smlouvu EURATOM.

Jak lze grant využít?

Žadatelé o COFUND musí předložit víceletou žádost o spolufinancování konkrétního stipendijního nebo školícího programu v oblasti výzkumu. Tyto programy by měly být přístupné pro zkušené výzkumné pracovníky a musí zahrnovat alespoň jednu formu mezinárodní mobility, (například když výzkumní pracovníci odjedou na stáž do zahraničí nebo se naopak vracejí do Evropy a hledají si zaměstnání ve výzkumu). Vhodné programy jsou spolufinancovány ve výši 40 % nákladů na stipendia a EU může kterékoli organizaci v rámci jedné výzvy k předkládání žádostí poskytnout maximálně 10 milionů eur. Vybrané programy budou spolufinancovány po dobu 24 až 60 měsíců.

Kdo o přidělení grantu rozhoduje?

Žádosti o COFUND se vybírají prostřednictvím transparentního a nezávislého posudku.Kritéria, na jejichž základě se žádosti posuzují, zahrnují kvalitu hodnocení při výběru stipendistů: transparentnost a rovné zacházení, kvalitu posudku, schopnost řízení, uživatelskou vstřícnost systému podávání žádosti a užitečnost programu z hlediska profesního rozvoje výzkumných pracovníků.

Jak lze podat žádost?

Návrhy se předkládají v reakci na výzvu k předkládání návrhů. Výzvy najdete na portálu pro účastníky (Participant portal), prostřednictvím něhož je také možné podávat návrhy. Seznam otevřených výzev Akcí Marie Curie a užitečné rady najdete na těchto stránkách v části „Zažádat nyní“.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otevřené výzvy