Навигационна пътека

Съфинансиране на регионални, национални и международни програми (COFUND)

© European Union

Транснационалната мобилност открива нови хоризонти пред изследователите.

За насърчаване на тяхното движение от една страна в друга по линия на дейностите „Мария Кюри” се предлагат допълнителни средства за съществуващи или нови регионални и национални програми за финансиране на обучения на изследователи и на кариерно развитие. Чрез схемата COFUND също така могат да се подкрепят съществуващи и нови международни програми.

Кой може да кандидатства?

Кандидатите за COFUND трябва да са публични или частни организации, които отговарят за финансирането и управлението на стипендии или програми за обучение на изследователи. Те могат да са министерства, академии на науките или агенции за научни изследвания, международни организации или други организации с обществена мисия, например университети.

Кои теми се съфинансират?

По COFUND се съфинансират изследвания и обучения на изследователи във всички научноизследователски области, стига те да съдържат елемент на международна мобилност. Програмите по COFUND могат да обхващат всички научноизследователски области, някои от тях или само една конкретна област. Съществува обаче едно изключение – не се предоставя финансиране в научноизследователски области, обхванати от Договора за Евратом.

Какво покрива финансирането?

Кандидатите за финансиране по COFUND трябва да представят многогодишни предложения за конкретни стипендии/ програми за обучение на изследователи, които да бъдат съфинансирани. Тези програми трябва да са открити за опитни изследователи и да включват поне една форма на транснационална мобилност, като например пребиваване на изследователи от трети страни в ЕС, пребиваване на изследователи от ЕС в страни извън Съюза или дейности за тяхната реинтеграция в научноизследователския сектор в Европа. Отговарящите на критериите програми получават финансиране за 40% от своите разходи за стипендии, като максималният финансов принос на ЕС е 10 млн. евро на организация в рамките на една покана за представяне на предложения. Избраните програми се съфинансират за период от 24 до 60 месеца.

Кой решава?

Предложенията по COFUND се подбират чрез прозрачна и независима партньорска оценка. Сред критериите, които се използват за оценка са акцент върху качеството на процеса на оценка, чрез който се подбират стипендиантите, от гледна точка на прозрачността и равното третиране на кандидатите, качество на партньорската проверка, управленски капацитет, сложност на процедурата за кандидатстване и ползите от програмата за развитието на кариерата на участващите изследователи.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Поканите могат да бъдат намерени, а предложенията да бъдат подадени чрез Портала на участниците. Списък на актуални покани за дейности „Мария Кюри“ и полезни съвети можете да намерите в раздела „Кандидатствайте сега“ на този уебсайт.

Thinking big: Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Открити покани