Ścieżka nawigacji

Granty integracyjne (CIG) - Działania „Marie Curie”

Jesteś doświadczonym naukowcem, który pracował jako pracownik naukowy?  Chciałbyś prowadzić swoje badania w Europie? Program CIG oferuje możliwości rozwoju kariery doświadczonym naukowcom niezależnie od ich narodowości, poszukującym źródeł finansowania  badań oraz gotowym przenieść się do nowej jednostki naukowej.

Kto może ubiegać się o grant?

Granty CIG przeznaczone są dla doświadczonych naukowców z całego świata, którzy mają co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej w pełnym wymiarze godzin lub stopień naukowy doktora. Jednym z wymogów jest wcześniejsze prowadzenie badań naukowych, ale pod warunkiem że naukowiec nie prowadził swoich prac w kraju, w którym ma siedzibę instytucja przyjmująca, przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy na przestrzeni ostatnich trzech lat. O granty nie mogą się też ubiegać osoby, które w przeszłości uzyskały już wsparcie w ramach europejskich lub międzynarodowych grantów reintegracyjnych (ERG lub IRG) bądź w ramach grantów integracyjnych na rzecz rozwoju kariery.

Jakie dziedziny badań będą finansowane?

Projekty CIG mogą dotyczyć badań ze wszystkich dziedzin nauki i technologii. Jest tylko jeden wyjątek: nie będą finansowane dziedziny badań objęte traktatem EURATOM.

Jakie koszty zostaną pokryte?

Grant integracyjny na rzecz rozwoju kariery to zryczałtowana kwota przeznaczona na pokrycie części kosztów badań. Koszty te mogą obejmować między innymi wynagrodzenie naukowca bądź innych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, koszty podróży, materiałów, patentów i publikacji. Pieniądze wypłacane są za okres od 2 do 4 lat i muszą zostać wykorzystane w tym okresie. Jeśli wniosek o przyznanie grantu zostanie rozpatrzony pozytywnie, Komisja Europejska zawrze z instytucją przyjmującą naukowca w Europie umowę w sprawie przyznania grantu. Następnie instytucja ta sporządzi umowę o pracę (jeśli taka nie została podpisana już wcześniej), na podstawie której będzie wypłacać naukowcowi wynagrodzenie i przejmie odpowiedzialność za jego integrację przynajmniej przez okres trwania grantu. Instytucją przyjmującą naukowca musi być uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym.

Kto decyduje?

Projekty CIG są wybierane w drodze otwartego konkursu. Niezależni eksperci kierujący się przejrzystymi zasadami oceniają zgłoszone projekty, stosując wcześniej przyjęte kryteria.

Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenia można nadsyłać w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków. Zaproszenia można znaleźć na portalu dla uczestników, gdzie również można składać wnioski. Listę otwartych zaproszeń w ramach działań „Marie Curie” oraz praktyczne porady na temat składania wniosków można znaleźć w części „Złóż wniosek” na niniejszej stronie.

A new life for polluted water

Meet our fellows

A new life for polluted water

With the help of Marie Curie Actions, scientists in Poland have discovered that it is easy to clean and treat polluted water for extraction of valuable chemicals, such as those used in the production of drugs.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otwarte zaproszenia