BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic elementDe Europese CommissieGraphic elementOnderzoek Graphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Stop de vervuiling

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Stop de vervuilingVervuiling door industrie, landbouw en huishoudens blijven de kwaliteit van het water in Europa verder aantasten. Hierdoor worden de ecosystemen ernstig verstoord en wordt de gezondheid van de bevolking rechtstreeks bedreigd.
Ondanks een verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de landbouw blijft er een aanzienlijke concentratie aanwezig in het grondwater vanwege het feit dat het vaak zeer lang duurt voordat de vervuilende stoffen de watervoerende lagen bereiken. Deze situatie baart des te meer zorgen omdat deze laatste het reservoir vormen voor twee derde van de Europese bevolking en omdat een herstel van deze lagen bij een aanzienlijke vervuiling tientallen jaren zou vergen.
Industrieel of stedelijk afvalwater draagt ook bij aan de zeer hoge concentraties aan fosfaten en andere organische bestanddelen welke verantwoordelijk zijn voor de eutrofiëring van het oppervlaktewater. Ondanks verschillende Europese richtlijnen waarmee deze vervuiling gedeeltelijk kon worden teruggedrongen blijven de concentraties in tal van gebieden zeer hoog.
Hetzelfde geldt voor de emissies van NOx en SO2 in de atmosfeer, welke de oorzaak zijn van de zure regen die gevolgen heeft voor de zoetwaterhuishouding. Ondanks de verschillende reglementeringen wordt de kritische dosis in verschillende regio's nog steeds overschreden.


Graphic elementDe acties

Stop de vervuilingWanneer we de watervervuiling willen bestrijden dient in de eerste plaats het afvalwater uit de landbouw, de industrie en de huishoudens te worden behandeld zodat de bestaande schadelijke effecten kunnen worden verminderd. Dit gaat heel Europa aan en alleen op internationaal niveau kunnen er antwoorden voor worden gevonden. Het grensoverschrijdend onderzoek dat door de Europese Unie wordt ondersteund geeft de verschillende actoren (wetgevers, industriëlen, plaatselijke gemeenschappen, organisaties voor gezondheidszorg, enz.) de kennis en de instrumenten waarmee zij deze situatie kunnen bestrijden.
Dit onderzoek heeft betrekking op:

  • de vervuilingsmechanismen, zowel bij de bedrijven die deze veroorzaken als in de natuurlijke milieus;
  • het verwerven van wetenschappelijke grondslagen voor de vaststelling van normen en de validering en harmonisatie van meet- en testmethoden;
  • methoden en technologieën voor de behandeling van water en de sanering van vervuilde gebieden;
  • nieuwe landbouwtechnieken waarmee de verspreiding van residuen van pesticiden en meststoffen in het grondwater kan worden voorkomen of beperkt;
  • het inzicht in de sociaal-economische factoren en gedragingen van de verschillende actoren die bij de kringloop van het water zijn betrokken.

De schadelijke stoffen op het spoor
Wat zijn de hydrogeologische, natuurkundige, chemische en biologische processen die aan het binnensijpelen van schadelijke stoffen ten grondslag liggen? Welke veranderingen ondergaan deze voordat zij de ondergrondse waterlagen bereiken? Wat zijn de gevolgen van de exploitatie van landbouwgronden voor de waterkwaliteit? Deze drie vragen vormen het middelpunt van verschillende projecten en onderzoeksacties die met steun van de Europese Commissie in een partnerschap gecoördineerd en gevoerd.

Stop de vervuiling

Opgespoord dankzij biosensoren
Met behulp van moderne biotechnologische methoden worden er in het kader van het project ENVIRONSENS biosensoren ontwikkeld die met een zeer nauwkeurige chemische precisie de aanwezigheid van de verschillende vervuilende stoffen in ongeacht welke omgeving kunnen herkennen en meten.

Kwaliteit van het rivierwater
Met het BINOCULARS-project heeft men een instrument in het leven geroepen voor een globale benadering aan de hand waarvan wordt nagegaan welke invloed meststoffen hebben op een rivierbekken in zijn totaliteit. Een model waarmee de biogeochemische functies worden beschreven welke een waarborg zijn voor de kwaliteit van het water werd in het kader daarvan uitgewerkt en met succes getest in verschillende
bekkens van Europese rivieren zoals de Rijn, de Seine, de Loire, de Schelde en de Aliakmon (Griekenland).

Stop de vervuiling

De gevoeligheid van bergmeren
Bergmeren kunnen alleen maar via de lucht worden vervuild. Met het project ALPE/MOLAR wordt bestudeerd hoe deze geïsoleerde ecosystemen reageren, die niet alleen wat de atmosferische vervuiling doch ook wat de klimaatsverandering betreft als echte barometers fungeren.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top