Banner Research Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Stadsforskning
grafiskt element Home
grafiskt element Översikt
grafiskt element Ledning av hållbara städer
grafiskt element Rumsmässig planering och design
grafiskt element Hållbart byggande och kulturarvet
grafiskt element Riktlinjer för framtiden
   
image image
grafiskt element Andra tematiska projekt

 

image

Riktlinjer för framtiden

EU-forskning om hållbar stadsplanering och markanvändning underlättar översättning av hållbara utvecklingsprinciper till vanlig praxis. Tack vare europeiska projekt finns det nu många verktyg för att utveckla och implementera kostnadseffektiva strategier för hållbar markutveckling. EU-forskning har dessutom bidragit till att en integrerad värderingsram för hållbart beslutstagande framtagits. Framtida forskning kommer att utveckla denna ram ytterligare och vidga dess tillämpning till markanvändningsrelaterade frågor.

Strategiska EU-direktiv inom området för hållbara städer – särskilt de som uttalats av Lissabon-rådet, EU:s strategi för hållbar utveckling, miljötekniker och åtgärdsplaner för miljö och hälsa – kommer att fortsätta att behöva forskningsstöd. Under tiden är ett större internationellt samarbete, t.ex. samarbetet som startades med UN-HABITAT, också mycket viktigt för att uppnå Europas och resten av världens ambitioner för hållbar utveckling.

Det kan dock krävas en tonviktsförändring mot mer tillämpad forskning för att stimulera utövare och beslutsfattare att använda de många nya verktyg, standarder och system som utvecklats i EU-s forskningsprojekt. Det behövs också ansträngningar för att vidareutveckla miljöteknologierna så att hållbara policies kan genomföras i praktiken runtom i EU.

Framtiden ... vad kommer härnäst?

Starkare integration mellan forskning om stads- och markanvändning är ett viktigt framtida mål för Europa, speciellt att utöka studien från stads- till regionbostäder. Utvecklingsfrågor, såsom hållbar tillväxt, turism och kultur, miljö och hälsa, utsatta stads- och kustområden, naturliga och av människan orsakade risker, befolkningsförändringar och globaliseringseffekten kommer också att dominera framtida forskning. Större uppmärksamhet bör också riktas mot ekonomiska (dvs. externa kostnader) och teknologiska (dvs. ETAP) åtgärder för hållbar utveckling.

Endast genom att följa bästa möjliga forskning och information kan rätt policybeslut fattas för att säkerställa att hållbar stadsutveckling sker nu och i framtiden.

Mer information

E-post: rtd-sustainable@ec.europa.eu 

Ytterligare information finns hos:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för forskning

E-post: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Informations- och kommunikationsenheten
BE-1049 Bryssel
Fax: +32 2 295 82 20

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafiskt element