Banner Raziskave Pomembno pravno obvestilo in jeziki
   
Kontakt   |   Iskalnik po strežniku EUROPA   
Raziskave urbanega okolja
grafi?ni element Home
grafi?ni element Pregled
grafi?ni element Vodenje in upravljanje trajnostnega urbanega razvoja
grafi?ni element Prostorsko planiranje in oblikovanje
grafi?ni element Trajnostne gradnje in kulturna dediš?ina
grafi?ni element Smernice za prihodnost
   
image image
grafi?ni element Drugi tematski projekti

 

image

Smernice za prihodnost

Raziskave EU na podro?ju upravljanja trajnostnega razvoja urbanih okolij in rabo zemljiš? pripomorejo pri vklju?evanju na?el trajnostnega razvoja v vsakdanjo prakso. Zahvaljujo? evropskim projektom je sedaj na voljo veliko orodij za razvoj in uresni?evanje poceni strategij na podro?ju trajnostnega razvoja. Poleg tega pa so raziskave EU pripomogle k pojavu skupnega ocenjevalnega okvirja za trajnosten na?in odlo?anja. Nadaljnje raziskave bodo še naprej razvijale ta okvir in širile uporabo na podro?ja, povezana z rabo zemljiš?.

Smernice strateške politike EU na podro?ju trajnostnega urbanega okolja - še posebej tiste, omenjene na Svetu v Lizboni, v Strategiji EU za trajnostni razvoj, Okoljskih tehnologijah in Evropski strategiji za okolje in zdravje – bo še vedno potrebno oblikovati na podlagi raziskovanj. Poleg tega pa je bolj okrepljeno mednarodno sodelovanje, kot je sodelovanje z UN-HABITAT, prav tako izrednega pomena pri doseganju želja po trajnostnem razvoju v Evropi in drugod po svetu.

Vendar bo potreben ve?ji poudarek na uporabnih raziskavah, s katerimi spodbujajo uporabnike in politike pri uporabi mnogih novih orodij, standardov in sistemov, ki so jih razvili v okviru raziskovalnih projektov EU. Prav tako bo potrebno vložiti ve? truda v razvoj okoljskih tehnologij, da bi se trajnostne politike uporabljale v praksi po vsej Uniji.

Prihodnost … kaj sledi?

Mo?nejša povezava med raziskavami urbanega okolja in rabo zemljiš? je v prihodnosti pomemben cilj za Evropo, še posebej, da bi razširili raziskavo iz urbanega tudi na regionalno okolje. Novo nastala vprašanja, kot so trajnostna rast, turizem in kultura, okolje in zdravje, ranljivi urbani in obalni predeli, naravne nesre?e in tiste, ki jih je povzro?il ?lovek, demografske spremembe, kot tudi vpliv globalizacije, bodo prav tako prevladovala v prihodnjih raziskavah. Ve? pozornosti bo namenjeno tudi gospodarskemu (npr. zunanji stroški) in tehnološkemu (npr. ETAP) pristopu k trajnostnem razvoju.

Samo ?e naša dejanja temeljijo na rezultatih najboljših dostopnih raziskav in informacij, lahko sprejemamo prave odlo?itve, da zagotovimo trajnostni urbani razvoj sedaj in v prihodnosti.

Ve? informacij

e-pošta: rtd-sustainable@ec.europa.eu

Za nadaljnje informacije se prosim obrnite na:
Evropska Komisija
Generalni direktorat za raziskave

Elektronska pošta: Research Contacts page
ec.europa.eu/research

Služba za informacije in komunikacije
Faks: +32 2 295 82 20
B-1049 Bruselj  

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafi?ni element