Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Stedelijk onderzoek
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Beleid en duurzaam stedelijk management
grafisch element Ruimtelijke planning
grafisch element Duurzaam bouwen en cultureel erfgoed
grafisch element En de toekomst?
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Ruimtelijke planning

Bij het streven naar duurzame ontwikkeling moet men in een stedelijke omgeving rekening houden met een grote hoeveelheid functies en belangen, die vaak tegenstrijdig zijn. EU-ondersteund onderzoek draagt bij om de levenskwaliteit in de steden te verhogen.

Beleidsmakers staan voor de grote uitdaging om te zorgen voor duurzaam ingerichte omgevingen. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van een geïntegreerd planningsbeleid voor landgebruik en transport om de schadelijke effecten door overbevolking te beperken en het gebruik van de infrastructuur te optimaliseren (zie LUTR).

Andere uitdagingen zijn onder meer…

  • het beperken van de aangroei van voorsteden door het aanmoedigen van gemengde zones, het tot nieuw leven wekken van de binnenstad, en het ontmoedigen van verplaatsingen per auto
  • het opnieuw ontwikkelen van verlaten industriële en soms vervuilde sites in de binnenstad, een gigantisch probleem in Europa (zie NORISC)
  • het verhogen van het aantal én de kwaliteit van groen- en recreatiezones om het leven voor de stadsbewoners aangenamer te maken (zie GREENSPACE)
  • het verbeteren van het levensklimaat in buurten en gebieden met een aanhoudend hoge werkloosheid en sociale problemen, waarvoor een specifieke benadering nodig is.

Onderzoek leidde tot de ontwikkeling van processen, tools en technologieën ter ondersteuning van een duurzame herontwikkeling van deze gebieden.

NORISC ontwierp software om beleidsmakers, consultants en ontwikkelaars bij te staan bij het ‘herwinnen’ van sterk vervuilde sites, onder meer met betrekking tot de biologische, chemische, geofysische en hydrologische aspecten van de sanering. Hierdoor kon de tijd voor risicobeoordelingen soms met wel 80 % verminderd worden en de kost voor herontwikkeling worden gehalveerd (zie www.norisc.com).

Parken en groene open ruimtes verhogen de leefbaarheid in de stad, en de duurzaamheid ervan. GREENSPACE bestudeerde hoe stadsbewoners groene zones beleven en gebruiken voor esthetische redenen, als recreatie- en ontmoetingsplaats, enz. Het ontwikkelde een toolkit waarmee stadsplanners de beste mix van groene ruimtes voor de verschillende situaties kunnen bepalen (zie www.green-space.org).

Via de projecten onder de gemeenschappelijke noemer LUTR zoekt men naar nieuwe wegen om steden en gemeenten te helpen bij het optimaal gebruik van hun gebouwen, land en transportnetwerken, om zo chronische problemen zoals files en de alsmaar uitdijende voorsteden te beperken (zie www.lutr.net).

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element