Banner Raziskave Pomembno pravno obvestilo in jeziki
   
Kontakt   |   Iskalnik po strežniku EUROPA   
Kopenski prevoz
grafi?ni element Home
grafi?ni element Pregled
grafi?ni element Cestni prevoz
grafi?ni element Vodni prevoz
grafi?ni element Železniški prevoz
grafi?ni element Prevoz prihodnosti
grafi?ni element Ve? informacij
   
image image
grafi?ni element Drugi tematski projekti

 

image

Pregled

Trije na?ini + štirje izzivi = nov pristop

Trije na?ini kopenskega prevoza – cestni, železniški, vodni – so klju?nega pomena pri evropskem zaposlovanju, blaginji in globalnemu izvozu. Poleg spodbujanja inovativnosti in znanja bo imel tehnološki napredek pozitivni u?inek na evropsko gospodarsko in socialno integracijo.

Toda prevozni na?ini prav tako predstavljajo velikanski izziv za okolje, družbo in raziskave, predvsem zaradi vedno ve?jega povpraševanja po prevozu. Da bi dosegla te izzive, je Evropska unija dolo?ila štiri cilje pri raziskovanju kopenskega prevoza, predvsem:

  • izboljšati konkuren?nost izdelovalcev kopenskih prevoznih sredstev, prevoznikov in upravljavcev infrastrukture;
  • izboljšati varovanje in varnost prevoznih operacij in storitev;
  • zmanjšati vplive na okolje s strani prevozništva, vklju?no z emisijami in hrupom;
  • pove?ati mobilnost oseb in storitev preko boljšega ravnotežja med vsemi tremi na?ini kopenskega prevoza.

Ti cilji zahtevajo koordiniran pristop med vsemi vklju?enimi strankami na podro?ju raziskovanja in prevozništva, katerega omogo?ajo nove tehnološke platforme za vsak prevozni na?in posebej. ERRAC – Svetovalni odbor za evropske raziskave na podro?ju železnic (European Rail Research Advisory Council) – vodi evropske in nacionalne raziskave na podro?ju železnic že od decembra 2002. ERTRAC, Svetovalni odbor za evropske raziskave na podro?ju cestnega prevoza (European Road Transport Research Advisory Council), je objavil svojo strateško agendo januarja 2005, medtem ko je bila tehnološka platforma WATERBORNE ustanovljena oktobra 2004.

Družba prevozništva

“U?inkovit prevoz je osnovni pogoj za trajnostno blaginjo in bogastvo v Evropi, saj zagotavlja nujne vire in mobilnost.?

“V tem zelo nadzorovanem sektorju sta u?inkovito znanje in zbiranje virov klju?nega pomena.?

“Raziskave na podro?ju prometa vodijo k novim izdelkom, postopkom in storitvam, hkrati pa na trgu globalnega prevozništva ustvarjajo konkuren?no prednost za Evropo. Oblikovanje Evropskega raziskovalnega prostora (ERP) v sklopu Šestega okvirnega programa je prispevalo k boljšemu združevanju razpršenih virov in strokovnega znanja in tako spodbujalo bolj trajnostne in uspešne raziskovalne pobude.?

Janez Poto?nik - Evropski komisar za znanost in raziskave

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafi?ni element