Banner Izpēte Svarigs juridisks pazinojums un valodas
   
Kontakti   |   Meklēt   
Virszemes transports
grafiskais elements Home
grafiskais elements P?rskats
grafiskais elements Ceļu transports
grafiskais elements Ūdens transports
grafiskais elements Dzelzceļu transports
grafiskais elements N?kotnes p?rvad?šana
grafiskais elements Papildu inform?cija
   
image image
grafiskais elements Citi tematiskie projekti

 

image

P?rskats

Trīs veidi + ?etri izaicin?jumi = jauna pieeja

Trīs virszemes transporta veidi – autotransports, dzelzceļa transports un ūdens transports – ir sevišķi nozīmīgi autobraucēju Eiropas nodarbin?tībai, labkl?jībai un glob?lajam eksportam. Papildus jaunievedumu un zin?šanu rosin?šanai transporta sfēras tehnoloģisk? attīstība atst?s pozitīvu iespaidu uz Eiropas ekonomisko un soci?lo integr?ciju.

Ta?u arī transporta veidi rada nopietnas grūtības vides, sabiedrības un pētniecības jom?, galvenok?rt pateicoties aizvien pieaugošajam transporta pieprasījumam. ES ir izvēlējusies ?etrus virszemes pētniecības mērķus, lai risin?tu šīs problēmas, proti:

  • uzlabot virszemes transporta līdzekļu ražot?ju, operatoru un infrastruktūru vadīt?ju konkurētspēju;
  • uzlabot transporta oper?ciju un pakalpojumu drošību;
  • samazin?t transporta ietekmi uz vidi, ieskaitot izplūdes g?zes un troksni;
  • uzlabot cilvēku un pre?u mobilit?ti, pan?kot līdzsvaru starp visiem trim virszemes transporta veidiem.

Lai sasniegtu šos mērķus, ir vajadzīga koordinēta visu pētniecīb? un p?rvad?jumos ieinteresēto personu pieeja, ko var sasniegt, ieviešot jaunas tehnoloģisk?s platformas katram transporta veidam. ERRAC – Eiropas Dzelzceļa pētniecības konsultatīv? padome – ir vadījusi ES un valstu dzelzceļa pētniecības pl?nošanu no 2002. gada decembra. ERTRAC, Eiropas Autotransporta pētniecības konsultatīv? padome, stratēģisko programmu iesniedza 2005. gada janv?rī, savuk?rt WATERBORNE (ūdens transporta) tehnoloģiju platforma tika uzs?kta 2004. gada oktobrī.

P?rvad?jumu sabiedrība

“Efektīva transporta sistēma ir galvenais priekšnoteikums noturīgai p?rticībai un labkl?jībai Eirop?, nodrošinot tai būtisk?kos resursus un mobilit?ti.?

“Šaj? tik ļoti reglamentētaj? nozarē efektīva dalīšan?s ar zin?šan?m un resursu apvienošana ir ļoti būtiska.?

“Transporta pētniecība izveido jaunus produktus, procesus un pakalpojumus, vienlaikus padarot Eiropu konkurētspējīgu glob?l? transporta tirgū. Eiropas pētniecības telpas (ERA) izveidošana saskaņ? ar Sesto pamatprogrammu ir palīdzējusi lab?k apvienot izkaisītos resursus un pieredzi, t?dēj?di veicinot ilgtspējīg?kas pētniecības iniciatīvas, kas atmaks?jas."

Janez Poto?nik − Zin?tnes un pētniecības komis?rs.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafiskais elements