Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Socio-economisch onderzoek
Graphic element Home
Graphic element Tijden van verandering
Graphic element Thematische netwerken
Graphic element Resultaten delen
Graphic element Naar de toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Thematische netwerken

Maatschappelijke tendensen en structurele veranderingen

Gericht onderzoek legt een aantal maatschappelijke tendensen bloot, zoals veranderende gezinsstructuren, culturele patronen en waardensystemen, terwijl ook problemen als xenofobie en racisme erdoor worden onderkend. Verder worden economische veranderingen met een impact op de arbeidsmarkt, mechanismen voor sociale zekerheid, ongelijkheid en discriminatie bestudeerd.

Bedoeling van dit onderzoek is te komen tot een beter inzicht in nieuwe tewerkstellingsvormen, zoals flexibele, deeltijdse en tijdelijke arbeid. Ook wil men meer informatie vergaren over veranderende rollenpatronen. Het onderzoek spitst zich tevens toe op onderwijs en vorming, en op de rol die deze twee variabelen kunnen spelen om burgers voor te bereiden op de veranderingen in de politieke en socio-economische omgeving.

Nieuwe gezinsstructuren geven vorm aan sociaal zorgsysteem

Net zoals de aard en structuur van gezinnen veranderen, zo veranderen ook de systemen die instaan voor de zorg van hun meest kwetsbare leden: jonge kinderen en ouderen. Een aantal projecten onderzoekt manieren om gezinszorg te combineren met de meer formele systemen die normaal door de overheid of door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden.

Dit project legt zich toe op vier gezinstypes – eenoudergezinnen, meerverdieners, gastarbeidergezinnen en meergeneratiefamilies – en beschrijft manieren waarop bepaalde gezinnen in Finland, Frankrijk, Italië, Portugal en het VK nieuwe zorgsystemen ontwikkelen.

Technologie, samenleving en tewerkstelling

Het is belangrijk de relatie tussen technologie en samenleving te analyseren opdat die laatste ten volle voordeel zou kunnen halen uit nieuwe technologische ontwikkelingen. Het onderzoek gaat na hoe leveranciers, gebruikers, beleidsvormers en overheidsinstanties samen technologische effecten evalueren, en hoe de overheid in het bijzonder de bekomen resultaten kan toepassen.

Het tweede belangrijke onderzoeksdomein onderzoekt de link tussen technologische veranderingen en tewerkstelling. Hier wordt vooral gewerkt rond telewerk, arbeidsorganisatie en de ontwikkeling van vaardigheden. Een ander thema betreft de rol van innovatie in onderwijs, training en levenslang leren.

Regionale aanpassingen voor technologische veranderingen

Werkloosheid blijft een aanhoudend probleem in Europa, dat niet alleen de sociale stabiliteit in gevaar brengt, maar ook aan de basis ligt van persoonlijke tegenspoed. Het probleem is vooral aanwezig in een aantal provinciale gebieden die geen voordeel hebben kunnen halen uit de technologische ontwikkelingen, en is bijzonder langdurend in arbeidsintensieve industrieën, zoals de textiel- en schoenensector en de elektronische assemblage. Onderzoek wordt uitgevoerd in Frankrijk, Griekenland, Italië, Spanje en het VK om na te gaan hoe iedere regio het probleem van industrieel verval aanpakt en eventueel manieren voorstelt om zijn tewerkstellingsstrategieën gericht aan te passen.

Bestuur en burgerschap

In de context van de Europese integratie moet de rol van de verschillende bestuursniveaus in Europa – lokaal, regionaal, nationaal, supranationaal en mondiaal – opnieuw worden doorgelicht. Onderzoek op dit vlak moet kijken naar de manier waarop meervoudige niveaus en nieuwe bestuursvormen kunnen worden ontwikkeld, zonder aan aansprakelijkheid in te boeten. De essentie hier is dat democratische systemen correct blijven werken ondanks de nieuwe omstandigheden, zoals de veranderende rol van de publieke en openbare sector, de wijzigende relaties tussen representatieve instellingen en organisaties uit de burgersamenleving, enz.

Tegelijkertijd is het essentieel om inzicht te krijgen in de vorming en coëxistentie van de verschillende belanghebbenden, en om Europese burgers ertoe aan te zetten deel te nemen aan het openbare debat, dat een belangrijk hulpmiddel vormt bij het uitstippelen en uitwerken van het beleid. Op dit ogenblik wordt onderzoek gevoerd naar de invloed die de media en andere culturele elementen, zoals taal, geschiedenis, geslacht, godsdienst en migratie, hierbij kunnen hebben.

Socio-economische uitdagingen voor de democratie en uitbreiding van de EU

De uitbreiding van de EU zal een aantal veranderingen en uitdagingen met zich meebrengen. De snelle democratisering in de "kandidaatlanden" en de daarbij horende veranderingen in hun politieke en socioeconomische waardensystemen hebben al tot spanningen geleid – en zorgen ook binnen de bestaande lidstaten voor de nodige bezorgdheid, nu de uitbreiding dichterbij komt. In dit project worden studies opgezet in acht kandidaat-landen en sommige lidstaten om de politieke, sociale en culturele voorkeuren in Centraal-, Oost- en Zuid-Europa te kennen en met elkaar te vergelijken. Ook wordt gekeken naar de implicaties van de politieke cultuur op de uitbreiding.

Nieuwe ontwikkelingsmodellen voor meer groei en tewerkstelling

Dit werk verkent nieuwe modellen voor duurzame ontwikkeling, die ook groei, het scheppen van arbeidsplaatsen en gelijke kansen promoten, ongelijkheden wegwerken en de levenskwaliteit verbeteren. Binnen dit proces wordt ook naar de rol van de overheid gekeken, terwijl verschillende indicatoren en methoden worden ontwikkeld om de economische en sociale toegevoegde waarde van productiemodellen te beoordelen. Dat draagt bij tot de identificatie van het beleid dat het best aan de Europese economische ruimte is aangepast én rekening houdt met regionale en demografische verschillen. Tenslotte komen ook onderwerpen aan bod als organisatorische innovatie en nieuwe vormen van arbeid en tewerkstelling, met inbegrip van het arbeidspotentieel van oudere bevolkingsgroepen.

Groei en Europese arbeidsmarkten

Dit project buigt zich over de relatie tussen groei en tewerkstelling. Eerst wordt nagegaan hoeveel arbeidsplaatsen door economische groei worden gegenereerd. Vervolgens wordt dit binnen Europa en met andere industrielanden vergeleken. De studie concentreert zich op institutionele afspraken op de arbeidsmarkt over de groei van de tewerkstelling en een "evenwichtige" werkloosheidsgraad. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om het witboek over tewerkstelling, competitiviteit en groei te updaten.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Thematische netwerken