BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Schoner rijden

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Schoner rijdenZure regen vernietigt de bossen. Smog verstikt onze steden. Het broeikaseffect wordt sterker en bedreigt onze planeet met een opwarming die catastrofale gevolgen zal hebben. De aantasting van het milieu door het wegverkeer veroorzaakt terecht een grote bezorgdheid.
Er zijn verschillende types vervuiling. Auto's en vrachtwagens stoten stikstofoxiden, stoffen die de ozonlaag aantasten, verschillende vluchtige kankerverwekkende stoffen en grote hoeveelheden koolstofdioxide (CO2), uit in de atmosfeer. CO2 is de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect.
De transportsector is verantwoordelijk voor 26% van de CO2-uitstoot in de Europese Unie. Binnen deze sector neemt het wegverkeer alleen al 85% van de totale uitstoot van koolstofdioxide voor zijn rekening.
En toch was er in de jaren tachtig een sprankje hoop: dankzij striktere normen die aan de autoconstructeurs werden opgelegd, leek de CO2-uitstoot af te nemen. Maar dit effect werd teniet gedaan door de vraag van de consumenten naar steeds krachtiger auto's - dus met een veel hoger energieverbruik - en door de onophoudelijke groei van het wegverkeer. De vooruitzichten? Zonder een gecoördineerde en krachtige actie zal de CO2-uitstoot van het wegverkeer in de periode tot 2010 met 40% toenemen.

 

Graphic elementDe acties

Schoner rijdenOp de wereldmilieutop van Kyoto (december 1997) heeft de Europese Unie toegezegd de uitstoot van koolstofgassen te verminderen. Deze uitstoot moet in de periode 2008 -2012 met 8% zijn teruggebracht. De Europese Commissie oefent in overeenstemming met deze strategie druk uit op de Europese autofabrikanten opdat deze zelf maatregelen nemen om de CO2 -uitstoot van nieuwe auto's te verminderen.
Door de werkzaamheden te concentreren op de oorzaken van het broeikaseffect levert het Europese onderzoek een directe bijdrage tot de verwezenlijking van deze doelstelling; daarnaast vestigt het de aandacht op vormen van verontreiniging door auto's waar tot nog toe minder rekening mee werd gehouden.
Zo is er bijvoorbeeld verontreiniging ten gevolge van de emissies van deeltjes van gevaarlijke stoffen of niet-gereglementeerde stoffen, zoals sommige zeer giftige gassen.
Tegelijkertijd zijn verschillende onderzoeken gericht op de bevordering van alternatieve vormen van voertuigaandrijving, op basis van milieuvriendelijke energie of hybride oplossingen. Andere projecten hebben betrekking op de wegeninfrastructuur zelf, die op diverse manieren schadelijk kan zijn voor het milieu.

Schoner rijden

Betere opsporing van de vervuilers
In het algemeen produceren oudere wagens meer verontreiniging dan recentere modellen. Daarom is een technische controle verplicht waarbij met name het emissieniveau van voertuigen wordt gecontroleerd.
Dit systeem is duur omdat het een omvangrijke administratie vereist. Het Europese onderzoeksproject REVEAL werkt aan betrouwbare en goedkope sondes die langs de wegen kunnen worden geplaatst. Ze kunnen automatisch de auto's opsporen die te vervuilend zijn. De eigenaars zullen dan worden verplicht hun voertuig aan de geldende regels aan te passen.

Schonere wegen
Het zout dat in sommige landen in grote hoeveelheden op de wegen wordt uitgestrooid zodra het winter is, veroorzaakt ernstige bijkomende schade. Maar ook andere vervuilende stoffen komen op de wegen terecht, dringen door in de bodem en besmetten het grondwater. Wat zijn de belangrijkste schadelijke stoffen. Wat zijn hun fysische en chemische effecten op de onmiddellijke omgeving? Welke maatregelen kunnen worden genomen om dergelijke verontreinigingen te voorkomen? Dat is de vraag die centraal staat in het Europese onderzoeksproject POLMIT, dat werd uitgevoerd in zeven landen in de gehele Unie.

Het enige afvalproduct: water!
Talrijke Europese onderzoeken zijn gericht op de economische mogelijkheden van milieuvriendelijke voertuigen. Zo ook het FEVER-project, dat geleid heeft tot de ontwikkeling van een prototype met een motor die aangedreven wordt door een brandstofcel. Het voordeel daarvan? Water is de enige afvalstof van dit milieuvriendelijke energiesysteem. Deze auto's hebben een bereik van 500 kilometer en een topsnelheid van 120 kilometer per uur.

Schoner rijden

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top