Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Nanoteknologi
Graphic element Home
Graphic element Bakgrund
Graphic element Ny teknik
Graphic element Prioriteringar
Graphic element Tillämpningsområden
Graphic element Nano-revolution
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Ny teknik

En tvärfacklig vetenskap

Nanonteknologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Forskare inom materialvetenskap, mekanik, elektronik och medicin samarbetar med biologer, fysiker och kemister. Det som förenar nanoforskning är behovet av att förmedla kunskap kring tekniker, instrument och expertis rörande atomers och molekylers samverkan. Nu är också nya verkningsfulla tekniker från olika forskningsområden på väg att mötas inom nanovetenskapen. Som exempel kan nämnas avbildning, manipulering och självuppbyggnad på atomskalenivå, samt biologiska relationer och strukturer och allt mer kraftfulla datorverktyg.

Nanomaterial

Produktion i fokus Inom
NANOFIB-projektet utvecklar
man för närvarande en teknik för fokuserade jonstrålar. Strålens diameter är bara några få nanometer, vilket motsvarar diametern av ett tiotal atomer. Detta är bara en av flera nya tekniker där man försöker skapa mönster i material i mycket små skalor, genom nanomodifiering. Metoden är till stor hjälp för nanoteknologin och anses vara lösningen till framtida nanoproduktion.

Hålfyllnad
NANOPTT är ett tvärvetenskapligt projekt som utvecklar en teknik för att skapa fullständigt cylindriska hål, med en diameter på endast ett tiotal nanometer, i polymerlager. Dessa används ofta vid filtrering. Då hålen tillverkats, fylls de med olika metaller eller andra polymerer för att bilda nanotrådar. Polymerlagren har många användningsområden inom industri, bland annat inom telekommunikation och avancerade magnetiska minnen och de skulle kunna bidra till utvecklingen av så kallade "laboratorier- på-ett-chip".


Nanobioteknologi

Medicinska instrument med glatta eller häftande ytor
NANOMED-projektet undersöker möjligheterna att skapa nanoytor på biologiskt material för användning vid vävnadsingrepp. Det är möjligt att uppnå så mycket som 10 000 olika grader av häftförmåga på en yta från ett och samma material, genom att variera topografin på nanometernivå. En glatt, icke-häftande yta är absolut nödvändig för medicinska instrument som katetrar, medan en starkt fästande yta krävs för att reparera skadad vävnad såsom brutna ben.

Att upptäcka sjukdomar snabbare
Det är idag möjligt att upptäcka lungsjukdomen cystisk fibros (CF) med hjälp av genetiska prover, men dessa är både dyra och tidskrävande. Europeiska kommissionen driver ett projekt där man för närvarande utvecklar bättre testmetoder med högre prestanda genom att använda DNA chipformat. Dessa automatiserade diagnosmetoder kommer att kunna upptäcka defekta CF-gener snabbare och till lägre kostnad. De skulle också kunna anpassas för att diagnostisera andra genetiska sjukdomar.

Uppnå och förmedla kunskap

Dessa framsteg skjuter nanoteknologins utveckling framåt och vidgar forskares kunskaper inom nya användningsområden. Utbildning inom nanoteknologi stödjs av kommissionen via ett nätverkssystem för forskning och utbildning kallat Research Training Networks. Nya tvärvetenskapliga teknologier som kombinerar nanoteknologi, materialvetenskap, teknik, informationsteknologi, bioteknik och miljövårdsforskning är på väg att utvecklas. Denna typ av utveckling kräver nätverk som sträcker sig över en rad forskningsområden, samt ett nära samarbete mellan forskare både inom Europeiska unionen och världen över.

Nätverk för forskning och utbildning:

NANOCOMPprojektet ("Large-scale synthesis of carbon nanotubes and their composite materials") är ett samarbete mellan experter inom kemi, fysik och teknik. Man fokuserar på framställning av kolbaserade nanotuber, rening, kompositmaterial för industriell tillämpning och karakterisering.

NANOPHASE-projektet ("Nanoscale photon absorption and spectroscopy with electrons") ingår i ett nätverk som arbetar med nanostrukturer – atomkluster, kvantpunkter och trådar, samt ytabsorberade molekyler, deras tillväxt och elektroniska och optiska egenskaper.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Ny teknik