Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Nanoteknologia
Graphic element Home
Graphic element Taustaa
Graphic element Uusia taitoja
Graphic element Painopistealueet
Graphic element Soveltamisalat
Graphic element Nanoteknologinen vallankumous
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

Uusia taitoja

Monialainen tiede

Nanoteknologia on aidosti monitieteistä. Materiaalitieteiden tutkijat, mekaniikka- ja sähköalan insinöörit sekä lääketieteen tutkijat toimivat yhdessä biologien, fyysikkojen ja kemistien kanssa. Eri alojen nanotutkimusta yhdistää tarve jakaa atomien ja molekyylien keskinäistä vuorovaikutusta koskevaa tietoa niin työvälineistä ja tekniikoista kuin asiantuntemuksesta tällä uudella tieteen eturintamalla. Eri tutkimusalueilla kehitetyt mullistavat uudet käsitteet ja mahdollisuudet, kuten atomitason kuvantaminen ja manipulointi, itsejärjestäytyminen sekä biologisten rakenteiden ja toimintojen suhteet, sekä yhä tehokkaammat laskentavälineet, ovat nopeasti lähentymässä toisiaan.

Nanomateriaalit

Tuotantoon keskittyminen
NANOFIB-hankkeessa kehitetään fokusoitua ionisuihkutekniikkaa. Suihkun halkaisija on vain muutaman nanometrin luokkaa, mikä vastaa suuruudeltaan joitakin kymmeniä atomin halkaisijoita. Tämä nanomanipulointi on yksi uusista tekniikoista, joilla pyritään luomaan äärimmäisen pienen mittakaavan materiaalimalleja. Tällaiset tekniikat tukevat vahvasti nanoteknologian tutkimusta ja ovat avain tulevaisuuden nanotuotannolle.

Reiät täytetään
NANOPTT on laajasti monitieteinen hanke, jossa kehitetään teknologiaa läpimitaltaan vain nanometrin kymmenesosan kokoisten, täysin lieriömäisten reikien valmistamiseksi polymeerilevyihin. Tällaisilla levyillä on hyvin tunnettuja sovelluksia suodattimissa. Reiät täytetään metallilla tai toisilla polymeereillä, jolloin muodostuu 'nanolankoja'. Näillä täytetyillä levyillä on sovelluksia monilla teollisuuden osa-alueilla, mm. tietoliikenteessä ja kehittyneiden magneettimuistien valmistuksessa, ja ne voivat myös osaltaan nopeuttaa 'sirulaboratorion' kehittämistä.


Nanobiotekniikka

Tarttumattomat ja äärimmäisen tarttuvat lääketieteelliset laitteet
NANOMED-hankkeessa tutkitaan kudostekniikassa käytettävien biomateriaalien nanopintojen valmistamista. Nanotasolla toteutettujen pinnanmuodon muutosten avulla voidaan samaa materiaalia käyttäen saavuttaa 10 000-kertainen ero tarttuvuudessa. Alhainen tarttuvuus on tärkeää monissa lääketieteellisissä laitteissa, kuten katetreissa, äärimmäistä tarttuvuutta tarvitaan puolestaan korjattaessa vioittunutta kudosta, kuten katkenneita luita.

Tautien nopeampi toteaminen
Vaikka keuhkojen toimintoja voimakkaasti alentava kystinen fibroosi voidaan todeta geneettisin kokein, nykyiset kokeet ovat sekä kalliita että aikaa vieviä. Euroopan komission hankkeessa kehitetään parempia ja erittäin välityskykyisiä koemenetelmiä, joissa käytetään DNA-siruformaattia. Menetelmien avulla luodaan täysin automatisoituja taudinmääritysjärjestelmiä, joilla pystytään toteamaan vialliset kystisen fibroosin geenit nopeammin ja halvemmalla. Niitä voitaisiin soveltaa myös minkä tahansa geneettisen taudin taudinmääritykseen.

Oppiminen ja tiedon jakaminen

Edellä kuvatut edistysaskeleet tarjoavat sekä välineitä nanoteknologian kehittämiselle että tutkijoille mahdollisuuden laajentaa asiantuntemustaan uusille sovellusalueille. Komissio tukee nanoteknologian koulutusta tutkimuskoulutusverkon välityksellä. Kehittymässä on uusia yhdistelmätekniikoita, joissa yhdistyvät nanoteknologia, materiaalitieteet, teknologia, tietoyhteiskuntatekniikka, biotekniikka ja ympäristötiede. Tämän kehityksen tukemiseksi tarvitaan uusia monitieteellisiä verkostoja, jotka yhdistävät useita eri tutkimusaloja, kuin myös perinteiset tieteen rajat ylittävää tehokasta yhteistyötä EU:n ja koko maailman nanoteknologian tutkijoiden välillä.

Tutkimuskoulutusverkostot:

Hiilinanoputkien ja niiden komposiittimateriaalien laajamittaista synteesiä tutkivaan Nanocomp-hankkeeseen osallistuu asiantuntijoita kemian, fysiikan ja teknologian alalta. Hankkeessa keskitytään moniseinäisten ja yksiseinäisten hiiliputkien synteesiin, puhdistukseen, teollisiin sovelluksiin tarkoitettuihin komposiittimateriaaleihin sekä karakterisointiin.

Nanomittakaavan fotoniabsorptiota ja elektronispektroskopiaa tutkiva Nanophasehanke kuuluu verkostoon, jossa keskitytään nanometriluokan rakenteiden – atomirypäiden, kvanttipisteiden ja -lankojen sekä pintoihin adsorboituneiden molekyylien – teoriaan sekä tällaisten rakenteiden karakterisointiin käytettävissä oleviin spektroskopiaprosesseihin, rakenteiden elektronisiin ja optisiin ominaisuuksiin sekä niiden kasvuun.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Uusia taitoja