Banner Research Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Marinkunskap
grafiskt element Home
grafiskt element Översikt
grafiskt element Utveckling
grafiskt element Utforskning
grafiskt element Framtida åtgärder
grafiskt element Ytterligare information
   
image image
grafiskt element Andra tematiska projekt

 

image

Utveckling

Mycket mer fisk i havet?

Påfrestningarna på vissa arter leder till evolutionsförändringar som inverkar på hela livsmedelskedjan, vilket leder till obalanser som kan vara irreversibla. I extrema fall kan detta leda till permanent sammanbrott av vissa ekosystem. Vi måste snabbt lära oss att förstå de olika processerna bättre och förse beslutsfattarna med sunda vetenskapliga råd om hur man bäst skyddar oceanernas mångfald och säkerställer deras uthålliga utveckling in i framtiden.

Utökat vattenbruk kan vara ett genomförbart alternativ, men återigen gäller att det krävs ytterligare forskning för att bedöma de miljömässiga och ekologiska följderna av storskaliga aktiviteter. Europeiska forskningsgrupper undersöker för närvarande alla aspekter av dessa problem.

Tyngdpunkten läggs alltmer vid att se på hanteringen av fiskeriresurserna ur ett ekosystemsperspektiv, med integrering av många olika vetenskapsgrenar, och samarbete och utbyte av information mellan alla olika berörda aktörer.

Längs kusterna

Våra kustregioner tjänar många syften och de redan mycket höga kraven på dem ökar konstant. De utgör en viktig resurs för fritids- och turistaktiviteter, en bas för marinrelaterad industri (transport, fiske, handelssjöfart) och samtidigt ett viktigt naturligt habitat. Det EU-stödda ELOISE-projektet har på den europeiska nivån gripit sig an ett stort antal olika frågor med relevans för samspelet mellan land och hav. Resultaten av denna forskning bör bidra till utveckling av en bättre policy för kustzonerna.

Det handlar om balans

EUR-OCEANS Network of Excellence (NoE), som lanserades i januari 2005, är sammanhållande för mer än 60 forskningsorganisationer och universitet i 25 olika länder. Nätverket hoppas kunna få till stånd en långsiktig integrering av den europeiska forskningen om klimatets, och olika mänskliga aktiviteters, inverkan på livsmedelskedjedynamiken inom pelagiska ekosystem på öppet hav. Det kräver en interdisciplinär inriktning som gradvis integrerar det arbete de stora forskningsorganisationerna utför till en virtuell europeisk forskningsresurs med geografisk spridning.

Upprätthålla mångfalden

MARBEF:s NoE-initiativ har samlat 56 europeiska marina institut för att arbeta med en av de största utmaningarna inom marinbiologin – att klarlägga sambandet mellan biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Nätverkets långsiktiga syfte är att upprätta ett europeiskt kunskapscenter, som kan fungera som en plattform för integrering och spridning av kunskap om marin biologisk mångfald. Det resulterande centret, European Centre for the Study of Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (EMBEF), kommer att tillförsäkra Europa en ledande roll inom detta område.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafiskt element