Banner Výskum Dôležité právne oznámenie a jazyky
   
Kontakt   |   Vyhľadávanie na EUROPE   
Vedy o mori
grafický prvok Home
grafický prvok Prehľad
grafický prvok Vývoj
grafický prvok Prieskum
grafický prvok Činnosť v budúcnosti
grafický prvok Viac informácií
   
image image
grafický prvok Iné tematické projekty

 

image

Vývoj

Oveľa viac rýb v mori?

Tlak na ur?ité druhy vedie k evolu?ným zmenám a má ú?inok na potravinový reťazec, ?o spôsobuje nerovnováhu, ktorá môže byť nezvratná. V extrémnych prípadoch to môže vyústiť do trvalého zlyhania ur?itých ekosystémov. Je preto potrebné ?o najrýchlejšie zlepšiť svoje vedomosti o pracovných postupoch a poskytovať našim zákonodarcom spoľahlivé vedecké informácie, ako najlepšie chrániť diverzitu našich oceánov a zabezpe?iť do budúcnosti trvalo udržateľný rozvoj.

Rozširujúca sa akvakultúra môže byť ur?itou realizovateľnou alternatívou, ale zase je potrebný ?alší výskum na posúdenie environmentálneho a ekologického ú?inku rozsiahlych ?inností. Tímy pre európsky výskum momentálne skúmajú všetky stránky týchto problémov. 

Stále vä?ší dôraz sa kladie na ekosystémový prístup riadenia rybolovných zdrojov, ktorý zahŕňa aj integráciu rôznych vedeckých disciplín, spoluprácu a výmenu informácií medzi všetkými ú?astníkmi navzájom. 

Pozdĺž pobrežia

Naše pobrežné oblasti nám slúžia na viaceré ú?ely a už dnes po nich neustále narastá veľký dopyt. Sú veľkým stredobodom záujmu pre voľný ?as a turizmus, základom pre priemysel spojený s námorníctvom (doprava, rybolov, priemyselná doprava), ale tiež aj pre dôležitý prírodný biotop. Projektový blok ELOISE, ktorý podporuje EÚ, sa upriamuje na široký okruh otázok týkajúcich sa vzájomného pôsobenia mora a pevniny na európskej úrovni. Výsledky tohto výskumu by mali prispieť k rozvoju a zlepšeniu politiky riadenia pobrežných zón. 

Otázka rovnováhy

Sieť excelentnosti (NoE) EUR-OCEANS, spustená v januári 2005, spája viac než 60 výskumných organizácií a univerzít z 25 krajín. Ambíciou tejto siete je, že sa jej podarí dlhodobá integrácia európskeho výskumu vplyvov klímy a ľudskej ?innosti na dynamiku potravinového reťazca hlbokomorských ekosystémov v otvorenom oceáne. Bude si to vyžadovať medziodborový prístup, ktorý bude postupne integrovať prácu veľkých výskumných organizácií do „virtuálnej“ európskej výskumnej inštitúcie na viacerých miestach.

Udržanie diverzity

MARBEF NoE združuje okolo 56 európskych námorných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú najdôležitejšími otázkami morskej biológie, a to objasnením vzťahu medzi biodiverzitou a fungovaním ekosystému. Dlhodobým cieľom organizácie je vytvorenie európskeho strediska excelentnosti, ktoré bude slúžiť ako platforma pre integráciu a rozširovanie znalostí o morskej biodiverzite. Výsledné Európske stredisko pre štúdium morskej biodiverzity a fungovania ekosystému (EMBEF) zabezpe?í, aby Európa prevzala v tejto oblasti vedenie.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafický prvok