Banner Izpēte Svarigs juridisks pazinojums un valodas
   
Kontakti   |   Meklēt   
Okeanogr?fija 
grafiskais elements Home
grafiskais elements P?rskats
grafiskais elements Evolūcija
grafiskais elements Pētniecība
grafiskais elements Kas tiks darīts
grafiskais elements Papildinform?cija
   
image image
grafiskais elements Citi tematiskie projekti

 

image

Evolūcija

Jūr? vēl ir zivju bag?tība?

Uz noteikt?m sug?m izdarītais spiediens noved pie evolūcijas p?rmaiņ?m un ietekmē visu p?rtikas tīklu, kas savuk?rt izraisa iespējami neatgriezenisku līdzsvara izjaukšanu. Ārk?rtējos gadījumos tas var izraisīt noteiktu ekosistēmu pilnīgu sabrukšanu. Mums steidzami j?uzlabo sava izpratne par procesiem un j?sniedz pilnvērtīgi zin?tniski padomi politikas noteicējiem par to, k? vislab?k aizsarg?t mūsu oke?nu daudzveidību un nodrošin?t to ilgtspējīgu attīstību n?kotnē.

Dzīvotspējīga alternatīva varētu būt akvakultūras paplašin?šana, bet arī šeit nepieciešama papildu izpēte, lai novērtētu liela mēroga darbības ietekmi uz vidi un ekoloģiju. Eiropas pētniecības komandas pašlaik pēta šīs problēmas daž?dos aspektos.

Arvien liel?ks uzsvars tiek likts uz ekosistēmu pieeju zvejniecības resursu p?rvaldē, ietverot daž?du zin?tnes disciplīnu apvienošanu un sadarbību, k? arī inform?cijas apmaiņu starp daž?diem iesaistītiem dalībniekiem.

Piekrastes josla

Mūsu piekrastes reģioni kalpo daž?diem mērķiem, un jau t? augstais pieprasījums nep?rtraukti pieaug. Tie ir galvenais tūrisma un atpūtas pas?kumu centrs, jūras industrijas (transporta, zvejniecības, kravas p?rvad?jumu) pamats, k? arī svarīga dabisk? zemūdens vide. ES atbalstīt? ELOISE projektu grupa pievērsusies plašam jaut?jumu lokam, kas saistīti ar zemes un oke?na mijiedarbību Eiropas līmenī. Šo pētījumu rezult?tiem j?sekmē krasta zonas p?rvaldes uzlabot?s politikas attīstība.

Jaut?jums par līdzsvaru 

EUR-OCEANS Izcilības tīkls (NoE), kas ieviests 2005. gada janv?rī, apvieno vair?k nek? 60 pētniecības organiz?cijas un universit?tes no 25 valstīm. Ar tīklu cerēts izraisīt Eiropas pētniecības ilgtermiņa integr?ciju par klimata un cilvēka darbības sek?m uz jūras ekosistēmu p?rtikas tīkla dinamiku atkl?t? oke?n?. Šim mērķim būs nepieciešama starpdisciplīnu pieeja, progresīvi integrējot liel?k?s pētniecības organiz?cijas „virtu?l?? daudzvietu Eiropas pētniecības kompleks?.

Daudzveidības saglab?šana

MARBEF NoE apvieno apmēram 56 Eiropas jūras institūtus, lai pievērstos vienam no liel?kajiem jaut?jumiem jūras bioloģij? — bioloģisk?s daudzveidības un ekosistēmu funkcionēšanas attiecības izskaidrošanai. Tīkla ilgtermiņa mērķis ir izveidot Eiropas izcilības centru, kas kalpos par platformu jūras bioloģisk?s daudzveidības zin?šanu integr?cijai un izplatīšanai. Rezult?t? gūtais Eiropas jūras bioloģisk?s daudzveidības un ekosistēmu funkcionēšanas studiju centrs (EMBEF) nodrošin?s Eiropas vadošo lomu šaj? nozarē.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafiskais elements