Banner Research Σημαντική ανακοίνωση νομικο? πε?ιεχομένου
   
Επικοινωνία   |   Αναζήτηση στον EUROPA   
Επιστήμες της θάλασσας
γ?αφικό στοιχείο Home
γ?αφικό στοιχείο Επισκόπηση
γ?αφικό στοιχείο Εξέλιξη
γ?αφικό στοιχείο Εξε?ε?νηση
γ?αφικό στοιχείο Μελλοντικές δ?άσεις
γ?αφικό στοιχείο Πε?ισσότε?ες πλη?οφο?ίες
   
image image
γ?αφικό στοιχείο Άλλα θεματικά σχέδια

 

image

Εξέλιξη

Στε?ε?ει η θάλασσα από ψά?ια;

Η πίεση που ασκείται σε ο?ισμένα είδη έχει ως αποτέλεσμα εξελικτικές μεταβολές και επη?εάζει ολόκλη?η την τ?οφική αλυσίδα, π?οκαλώντας ανισο??οπίες που ενδέχεται να μην είναι αναστ?έψιμες. Σε ακ?αίες πε?ιπτώσεις, θα μπο?ο?σε να π?οκληθεί μόνιμη κατά??ευση ο?ισμένων οικοσυστημάτων. Είναι επιτακτική η ανάγκη να κατανοήσουμε τις θαλάσσιες διε?γασίες και να πα?άσχουμε στους υπευθ?νους για τη χά?αξη πολιτικής έγκυ?ες επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τον καλ?τε?ο τ?όπο π?οστασίας της ποικιλότητας των ωκεανών μας και διασφάλισης της αειφό?ου ανάπτυξης στο μέλλον.

Η επέκταση της υδατοκαλλιέ?γειας μπο?εί να αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λ?ση, αλλά και πάλι, απαιτείται πε?αιτέ?ω έ?ευνα για την αξιολόγηση των πε?ιβαλλοντικών και οικολογικών επιπτώσεων από τις δ?αστη?ιότητες μεγάλης κλίμακας. Οι ευ?ωπαϊκές ε?ευνητικές ομάδες διε?ευνο?ν επί του πα?όντος όλες τις πτυχές αυτών των π?οβλημάτων.

Όσον αφο?ά τη διαχεί?ιση των αλιευτικών πό?ων, δίνεται ολοένα και μεγαλ?τε?η έμφαση σε μια π?οσέγγιση οικοσυστημάτων, που συνίσταται στην ολοκλή?ωση διαφο?ετικών επιστημονικών κλάδων και στη συνε?γασία και ανταλλαγή πλη?οφο?ιών μεταξ? όλων των διαφο?ετικών εμπλεκομένων πα?αγόντων.

Από ακτή σε ακτή

Οι πα?άκτιες πε?ιοχές μας εξυπη?ετο?ν πολλο?ς σκοπο?ς και οι ήδη υψηλές απαιτήσεις από αυτές αυξάνονται δια?κώς. Οι ακτές αποτελο?ν βασικό ψυχαγωγικό και του?ιστικό π?οο?ισμό, βάση της βιομηχανίας που σχετίζεται με τη θάλασσα (μεταφο?ές, αλιεία, βιομηχανική ναυτιλία) καθώς και σημαντικό φυσικό οικότοπο. Στο πλαίσιο της δέσμης π?ογ?αμμάτων ELOISE που υποστη?ίζεται από την ΕΕ, αντιμετωπίζεται ένα ευ?? φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με τις αλληλεπιδ?άσεις ξη?άς-θάλασσας σε ευ?ωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα αυτής της έ?ευνας αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη βελτιωμένων πολιτικών διαχεί?ισης των πα?άκτιων ζωνών.

Ζήτημα ισο??οπίας

Το Δίκτυο Α?ιστείας EUR-OCEANS (NoE), που εγκαινιάστηκε τον Ιανουά?ιο του 2005, συγκεντ?ώνει πε?ισσότε?ους από 60 ε?ευνητικο?ς ο?γανισμο?ς και πανεπιστήμια από 25 χώ?ες. Το δίκτυο ευελπιστεί ότι θα επιτ?χει τη μακ?οπ?όθεσμη ολοκλή?ωση της ευ?ωπαϊκής έ?ευνας σχετικά με τις επιπτώσεις του κλίματος και των ανθ?ώπινων δ?αστη?ιοτήτων στη δυναμική της τ?οφικής αλυσίδας των πελαγικών οικοσυστημάτων στον ανοιχτό ωκεανό. Αυτό απαιτεί διεπιστημονική π?οσέγγιση με σκοπό τη σταδιακή ενσωμάτωση της ε?γασίας των ε?ευνητικών ο?γανισμών σε ένα είδος ‘εικονικών’, ευ?ωπαϊκών ε?ευνητικών εγκαταστάσεων σε διάφο?ες πε?ιοχές.

Η διατή?ηση της ποικιλότητας

Το Δίκτυο Α?ιστείας MARBEF συγκεντ?ώνει πε?ίπου 56 ευ?ωπαϊκά ινστιτο?τα της θάλασσας με σκοπό να δοθεί απάντηση σε ένα από τα μεγαλ?τε?α ζητο?μενα στη θαλάσσια βιολογία – τη διε?ε?νηση της σχέσης μεταξ? βιοποικιλότητας και λειτου?γίας των οικοσυστημάτων. Ο μακ?οπ?όθεσμος στόχος του δικτ?ου είναι να καθιε?ώσει ένα ευ?ωπαϊκό κέντ?ο α?ιστείας που θα λειτου?γεί ως βάση για την ολοκλή?ωση και τη διάδοση της γνώσης σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Το Ευ?ωπαϊκό Κέντ?ο για τη Μελέτη της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και της Λειτου?γίας των Οικοσυστημάτων (EMBEF) που θα π?οκ?ψει, θα διασφαλίσει τον ηγετικό ?όλο της Ευ?ώπης στο συγκεκ?ιμένο πεδίο.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
γ?αφικό στοιχείο